Frihet og trygghet for alle.

Norge tilbake på fast grunn!

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære. Det er nemlig ikke oljen alene som har gjort Norge til en internasjonal suksess. Ei heller sosialismens vilje til å regulere og begrense. Det er den tusen år lange forankringen i kristendommen som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. For at du og jeg skal blomstre og ha det godt, trenger vi både frihet og trygghet. Frihet til å leve det livet vi har fått, med gode vilkår for personslig vekst, og med rom til å uttrykke oss gjennom ord og handling. Det betyr at vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss: tros- og ytringsfrihet, respekten for individet, og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet. Men det betyr også at vi ikke skal legge unødige begrensninger på hverandre. At vi skal åpne opp for kreativitet og virketrang. At du som vil skape noe, får størst mulig frihet til å gjøre nettopp det.

Men det er ingen virkelig frihet uten trygghet. Trygghet for liv og helse, og trygghet for at ingen kommer og tar det vi eier. Selve kjernen i en moderne stat er jo maktmonopolet; at det er staten, og bare den, som håndhever lov og rett. Men da må jo staten gjøre nettopp det. Da må hver enkelt av oss kunne stole på at vi blir sett og hørt når behovet er der. At politiet kommer når vi ringer. At innbruddet blir etterforsket og tyvene knepet. At vi ikke trenger å ta loven i egne hender for å beskytte oss selv og de vi er glade i.

Partiet De Kristne vil på alle måter legge til rette for at du skal kunne leve ditt liv i både frihet og trygghet. Du skal ha trygghet nok til å slå rot og vokse. Og frihet nok til å blomstre. Det er kristendommens respekt for livet og den enkelte som har gitt oss et samfunn mennesker flykter til – og ikke fra. Partiet De Kristne er partiet som vil bygge videre på fast grunn: Vi kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier, som ansvar og omsorg for sin neste, og finner oppskriften på et samfunn som er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. Les mer..

Les mer ved å trykke HER

Les mer ved å trykke HER

Les mer om dem ved å trykke HER
Les mer om hva vi mener om barnevernet
Les mer om dem ved å trykke HER
Les mer om dem ved å trykke HER
 

Det siste fra Facebook siden vår:

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

6 hours ago

Partiet De Kristne

HØRINGSUTTALELSE – LOVFORSLAG OM FORBUD MOT “KONVERTERINGSTERAPI»

Bakgrunn
Kulturdepartementet har sendt ut på høring et forslag til «regulering av konverteringsterapi». Allerede i innledningen presiserer departementet at definisjonen av det de ønsker å regulere er vanskelig, og finner på et forslag til definisjon i sakens anledning. Departementet erkjenner videre at det er «vanskelig å definere hvor grensene skal gå mellom hva som skal være tillat og ikke».

Stortingsrepresentant Anne Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet som har vært pådriver for loven har selv skrevet en bok som heter Homo. Boken presenteres på forsiden med følgende tekst: «For deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo...» Hele premisset for boken og for denne kjønnsradikale bevegelsen er at kjønn, sex og identitet er flytende.

Etter mye oppmerksomhet i mediene rundt forsøk på å omvende homofile i religiøse miljøer har Anette Trettbergstuen lansert forslag om å kriminalisere såkalt «konverteringsterapi». I likhet med departementets selverklærte definisjonsproblem har Trettebergstuen hatt vansker med å svare på hva, konkret, dette forslaget skal omfatte, og hvordan det skal håndheves – men hun har vært tydelig på en ting at kristne, kirker, teologi og religioner er målgruppen for loven.

Forslaget om å forby «konverteringsterapi», som ingen klarer helt å definere, er altså drevet fram av politikere og miljøer som selv hevder at kjønn, identitet og seksuelle preferanser er flytende. Det de ønsker er å forby moral, holdninger, ønsker, løsninger eller tilnærminger til problemstillingen som skiller seg fra det de selv agiterer for.

Drøftelse
Departementet presenterer i høringsdokumentet en kartlegging Bufdir utførte av 13 aktørers kjennskap til konverteringsterapi i Norge. Her ble følgende definisjon lagt til grunn: «konverteringsterapi ble definert som praksis eller handlinger som har til formål å endre noens seksuelle orientering eller kjønnsidentitet» - uten nærmere bestemt avgrensning.

Departementet tar derfor det grep å komponere en definisjon på noe man ønsker å forby med lov. Derfor «foreslår» departementet følgende kriminelle handling som skal straffes ved denne lov: «behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å fornekte ( ev. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet». I neste setning påpeker departementet at det «kan være ulike oppfatninger av hva som ligger i uttrykket «konverteringsterapi». Departementet ønsker dermed å forby noe ingen egentlig kan definere eller vet hva er.

Departementets høringsnotat bærer preg av at man ønsker å kriminalisere noe man hverken vet hva er, hvem som utfører det eller hva det konkret innebærer. Men i tråd med Trettebergstuens tydelige målsetning om å ramme tro og forkynnelse, peiles det raskt inn på det religiøse området. Her fra kap 4.2 i departementets høringsnotat:
«Bufdirs kartlegging antyder at konverteringsterapi i Norge i hovedsak foregår i en religiøs kontekst (trossamfunn, religiøse organisasjoner og andre religiøse aktører) og i nære relasjoner (foreldre/foresatte og annen familie). Et mindretall oppgir kjennskap til at helsearbeidere, sosionomer, familieterapeuter og lignende er utøvere. Mange av aktørene som deltok i kartleggingen oppgir at konverteringsterapien de kjenner til har gruppesamtaler. Det er også en god del som krysser av for leir/camp, sjelesorg og andre religiøse metoder (inkludert forbønn, ungdomsmøter i menighetene og resitering av religiøse tekster).»

Bufdirs rapport gjengis videre med følgende resultat av undersøkelsen: «Noen av de trosbaserte formene som nevnes i rapporten fra FNs uavhengige ekspert er intervensjoner med fokus på "helbredelse", forbønn, konverteringsterapicamper, religiøs rådgivning, eksorsisme og press om å leve i sølibat.»
Religiøs og kirkelig tro, overbevisning og livshåndtering skal altså bekjempes. Dette minner om land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Lovgivning på ideologisk grunnlag kjenner vi fra totalitære stater. Her er det altså hele sivilsamfunnet som skal overprøves i statens ideologi, som nå har blitt kjønnsradikal. Ikke bare angripes trosfriheten og ytringsfriheten, men foreldreretten og familien angripes på det groveste. Men det verste er at individets rett til å bestemme over eget liv, ofres på den radikale kjønnsagendaens alter.

Mennesker som ønsker forbønn, sjelesorg og veiledning for å leve sitt liv slik de ønsker skal altså fratas den retten. Forkynnere, kristne ledere, selv i en bibelgruppe, vil denne loven ramme. Trettebergstuen som skriver en bok for de som har lyst til å bli homo, altså endre sin legning, vil deretter forby homofile (eller andre kategorier) å få hjelp til å bli hetero. At departement, regjering og Storting overhodet vurderer en utredning av et lovforslag på en slik logisk brist er uforståelig og direkte skremmende.

Norsk lovgivning inneholder ikke eksplisitt forbud mot konverteringsterapi, sier departementet. Nei, selvfølgelig gjør det ikke det. Menneskerettighetskonvensjonen er nedfelt i norsk lov, og det gjelder selvsagt en juridisk rett til å utforske sin egen seksualitet og søke å leve sitt liv slik man selv ønsker. Dersom en homofil, eller andre mennesker definert som lhbt-personer, ønsker av dogmatisk vurderinger, moralsk overbevisning eller tro på Gud, ønsker å søke hjelp til å leve slik de mener er rett – ja da er det en rettighet både å søke og å gi slik hjelp.

Straffeloven inneholder, slik departementet korrekt påpeker, en rekke gode og nødvendige beskrankninger (side 19):
«Bestemmelser i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).... straffeloven § 185 om hatefulle ytringer, straffeloven § 186 om nektelse av adgang til en offentlig sammenkomst, § 251 om tvang, § 253 om tvangsekteskap, § 254 om frihetsberøvelse, § 266 om hensynsløs atferd, § 271 om voldslovbrudd og § 282 om mishandling i nære relasjoner.» Dette viser at balansegangen mellom individets rett til å tro, mene og handle fritt, også i relasjon til sin egen seksualitet er godt beskyttet mot maktovergrep og maktmisbruk. Dette inkluderer også leger, psykologer og religiøse ledere/miljøer som berører enkeltmenneskers liv i så henseende.

Konklusjon
Lovforslaget er ekstremt dårlig utredet, og bygger på svakt grunnlag. Dette er et lovforslag som minner om praksis i totalitære stater. Det skal være frihet i Norge til å innrette sitt privatliv slik man selv ønsker, og å søke hjelp og fellesskap til å finne styrke og kraft til å finne sin egen veg. I den offentlige debatten har agitatorer for dette lovforslaget fått utfolde seg bredt med vitnesbyrd som skal søke å gi lovforslaget legitimitet. Ingen, eller svært få, livsvitnesbyrd fra mennesker som har fått god og livsforvandlende hjelp til å leve det livet de selv ønsket gjennom det lovforslaget søker å ramme, har fått komme frem. Denne ubalansen i prosessen frem mot det foreliggende høringsnotatet fra departementet er grunn nok til å avvise lovforslaget. Lovforslaget er i sin kjerne et forsøk på å forby meninger og handlinger den radikale kjønnsideologien ikke tolerer. Det ligger en grov intoleranse innbakt i tankegodset bak lovforslaget. Går loven gjennom må boken til Trettebergstuen også forbys.
... Se merSe mindre

11 hours ago

Partiet De Kristne

Regjeringsplattformen er tidenes mageplask for Senterpartiet, og trist for Bevar Andøya Flystasjon

Allerede i valget 2017 ble Partiet De Kristne utelatt fra å tale på markeringen til Bevar Andøya Flystasjon foran Stortinget. Det var venstresiden og sosialistene som skulle fikse dette. Espen Barth Eide fikk trampeklapp og var den Redd Andøya skulle sette sin lit til. Han kunne ikke brydd seg mindre, det var jakt på stemmekveget fra Aps side. Hverken PDK eller Venstre fikk holde appell den gangen. Vi var der likevel, fordi vi mener saken er viktig.

Sp har lovet gull og grønne skoger i valgkampen: desentralisering, forsvarssaken, makt tilbake til kommunene. Resultatet er at en minister fra Andøya og Sp nå skal gjennomføre en politikk som er stikk motsatt av det de har lovet og dratt mange stemmer på. Sp på Andøya lokalt bør jo nå være i en eksistensiell krise.

Og Sp som har hatt kunstig opptur av konservative partiflyktninger fra tidligere konservative partier på borgerlig side, sitter nå med løftebrudd i partiets kjernesaker og på nytt befinner seg i et sosialistisk babylonsk fangenskap.

Sp skulle være distriktets parti, men klimafanatismen kjører bensinprisene i været med Sp ved roret.

I denne kritiske tid for norsk industri har Jonas levert en gammel kommunist som olje og energi minister, mens han som faktisk kan Olje og energi, Ola Borten Moe, har blitt forskningsminister. Er det ikke en fordel for en minister å ha kompetanse og erfaring?

Kommunismen drepte mellom 100-140 millioner mennesker i det 20 århundre i følge de franske journalistene bak boken Black Book of Communism, hvorfor er ikke vår nulltoleranse for nazisme videreført til nulltoleranse for kommunisme? Tidligere statsråder hos Jens Stoltenberg støttet i sin tid massemorderen Pol Pot, men statsråd i Norge kunne de bli…..

Senterpartiet bør for fremtiden igjen bli et borgerlig parti. Vedum ble lett match for Støre i regjeringsforhandlingene.
... Se merSe mindre

Kommenter på Facebook 427444397300345_4735863346458407

Jeg kan ikke med min beste vilje, forstå hvorfor en minister ikke skal ha noen som helst form for fagkompetanse, angående minesteriet, de skal lede? Er meningen den at de skal styres av rådgivere, som får beskjed fra øverste hold? Dette må det gjøres noe med !!!

Load more

 

Del PARTIET DE KRISTNE's hjemmeside!