La oss ta Norge tilbake


Vårt mål er en stat som er stor nok til å løse viktige fellesoppgaver, uten å ta over oppgaver som like gjerne kan løses av andre. Staten er fellesskapets tjener, og ikke dets formynder. Den skal være så liten og smidig som mulig, og primært legge til rette for oppgaver som kan løses av familie, marked eller det sivile samfunn. Konservativt mener at statens hovedoppgave er å løse de store, grunnleggende oppgavene som ikke kan løses på andre måter, som for eksempel å beskytte landets grenser, lage og håndheve lover, forvalte nasjonale ressurser og planlegge/finansiere helsevesen og nasjonal infrastruktur.
En bedre helseomsorg

1. Helse

Konservativt mener det offentlige skal sikre at alle i Norge får tilgang til relevante helsetjenester, men er positive til at sykehus og andre leverandører av helse og omsorg kan eies og driftes av private selskap eller ideelle organisasjoner.

Høydepunkter

Tannhelsetilbudet, skal være enn del av ordinært helsetilbud

Et løft for de "glemte" pasientgruppene

Bedre helsomsorg for eldre

Les mer her!

2. Utdanning

Vi vil inspirere til patriotisme og slutte å undervise i den revisjonistiske historien til den radikale venstresiden; barna våre vil lære om visdommen til den norske grunnloven, menneskerettighetene og grunnleggerne av grunnloven vår. Offentlige skoler vil fokusere på kunnskap, ikke indoktrinere barn med kritisk raseteori, kjønnsideologi eller annen politisk ideologi.

Høydepunkter

Kristendom tilbake som eget fag

Ja til friskoler, rett til å velge selv

Ja til hjemmeskole


Les mer her!
Opplæringsloven
Image

3. Sikkerhet og Politi

Politiet trenger å styrkes på mange områder: Økt bemanning, oppdatert kompetanse for å takle dagens utfordringer, og bedre materiell. Større bruk av sivilt personell til administrative oppgaver vil frigjøre kapasitet, slik at politiets eget mannskap kan brukes til operativ tjeneste.

Høydepunkter

Politihøyskolen´s innhold må evalueres løpende

Det skal være et krav at alle politioperative leder har bakgrunn fra operativ tjeneste

Reversere den såkalte «nærpolitireformen»

Les mer her!

4. Immigrasjon

Konservativt mener det ikke skal være noen selvfølge at alle som kommer til Norge skal ende opp som statsborgere. Det må være en grunnleggende forutsetning at mennesker som søker en trygg havn på grunn av kriser og konflikter i eget hjemland skal vende hjem så snart det er trygt.

Høydepunkter

Fortsatt kreve bestått kurs i norsk språk, historie, kultur og religion for alle som søker permanent oppholdstillatelse i Norge

Inndra oppholdstillatelse for flyktninger og asylsøkere som begår alvorlige straffbare handlinger i Norge

Innføre 24-års aldersgrense for ekteskapsinngåelse fra fjernkulturelle land (henteekteskap)


Les mer her!
Lesvos
Jens Stoltenberg ny sentralbanksjef

5. Økonomi

Selv om ingen økonomiske systemer er ufeilbarlige, mener Konservativt at det frie marked har vist seg egnet til å skape vekst og fremgang for folk flest. Konservativt vil derfor fremme et sterkt og konkurransedyktig næringsliv, særlig med tanke på tiden etter at olje- og gassforekomstene på norsk sokkel er uttømt.

Høydepunkter

Fjern bistandsbudsjettet

Lavere skatter og avgifter, fortsatt olje og gass produksjon

Fri presse. Kutt pressestøtten

Les mer her!

6. Styresett

Konservativt er et verdikonservativt parti som ønsker å bevare og beskytte Norge som en fri og selvstendig nasjon med trygge grenser, selvvalgte lover og full råderett over egne ressurser. Nasjonalstaten har vist seg egnet som byggestein for en trygg og harmonisk verden og et godt bolverk mot kontrollerende overbygg og internasjonal ensretting

Høydepunkter

Verne om nasjonalstaten

Si klart NEI til overnasjonale avtaler

En tydelig røst mot den økende globalisering som vi nå ser


Les mer her!
I år stemmer vi PDK
menneskerett å få barn

7. Familie

Konservativt mener solide ekteskap og familier er den viktigste byggesteinen for et sterkt og sunt samfunn. Vi vil løfte fram det varige, monogame forholdet som norm og ideal, og definere ekteskapet som en livslang forening mellom én mann og én kvinne. Vårt mål er sterke, robuste familier med sterk foreldrerett og eierskap til egne barn, og med stor frihet til å innrette sine liv som de ønsker.

Høydepunkter

Alle barn har rett til både en mor og en far

Konservativt vil tydelig anerkjenne naturens to kjønn

Konservativt mener det monogame, livslange forbund mellom mann og kvinne er det beste grunnlaget å bygge samfunnet på

Les mer her!

8. Landbruk og beredskap

Konservativt ser det som et overordnet mål at matjorda og dens ressurser forvaltes på en god og varig måte. I Norge har vi lang tradisjon for å ta vare på både bebyggelse og matproduksjon, også utenfor bynære områder.

Høydepunkter

Opprette regionale beredskapslagre av både matkorn og såkorn

Ha et forbedret og styrket jordvern som ivaretar dyrket mark

Øke bondens muligheter til å selge produktene sine på det frie markedet, herunder øke oppslutningen til lokale REKO-ringer

Les mer her!
Image
Krf

9. Trosfrihet

Konservativt legger stor vekt på menneskers rett til selv å velge sin tro og sitt livssyn. Et moderne samfunn har rom for ulike tanker, meninger og livssyn, og retten til å følge sin overbevisning og samvittighet er en sentral idé i kristen tanke.

Høydepunkter

Fjerne straffelovens §185

Avvise alle former for sharia-lovgivning i Norge

Forby offentlig bruk av religiøse plagg som virker undertrykkende, truende eller som er egnet til å skjule bærerens identitet

Les mer her!

10. Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er den grunnleggende retten til å gi uttrykk for egne meninger i en demokratisk rettsstat.

Høydepunkter

Fjerne straffelovens §185

Sikre at alle som kommer til Norge respekterer tro og ytringsfriheten

Økt beskyttelse av ytringsfriheten i Norge


Les mer her!
Image
moralske hykleriet

11. Norge først

Rent økonomisk står Norge i en særstilling i verden. Det gjør oss sikkerhetsmessig utsatt, men det gir oss også ressurser til å gjøre en forskjell internasjonalt. Konservativt mener vi trenger et nært sikkerhetspolitisk samarbeid med andre makter. Vi ønsker ikke å inngå i en union med andre stater som innebærer suverenitetsavståelse.

Høydepunkter

Nei til EU medlemskap

Ut av EØS, Ja til bilaterale avtaler

Nei til FN´s migrasjonsplan

Les mer her!

12. Strøm og kraft

I dag betaler strømkundene både for nettleie og faktisk forbruk av kraft. Noen selskap bygger ut infrastruktur med tanke på eksport til andre deler av landet (eller utlandet), men belaster kundene lokalt for de økte kostnadene. Dette slår svært uheldig ut i fylker med lave innbyggertall, og gir store geografiske forskjeller på strømregningen. Samtidig tar kommune, fylkeskommune og stat ut mange millioner i utbytte hvert år fra kraftselskapene. Dette gir urimelig høye strømpriser i et land med et klima der elektrisk strøm er nødvendig for alle

Høydepunkter

Fjerne grunnrenteskatten på vannkraft

Sikre statlig overoppsyn med nasjonal kraftproduksjon

Stanse energisamarbeid med utlandet som fører til høyere priser på energi innenlands

Forby salg av kraftressurser til utenlandske eiere


Les mer her!
Vannkraft krisen i Norge

Framtidens Norge


Vårt ideal er en stat som er stor nok til å løse viktige fellesoppgaver, uten å ta over oppgaver som like gjerne kan løses av andre. Staten er fellesskapets tjener, og ikke dets formynder. Den skal være så liten og smidig som mulig, og primært legge til rette for oppgaver som kan løses av familie, marked eller det sivile samfunn. Konservativt mener at statens hovedoppgave er å løse de store, grunnleggende oppgavene som ikke kan løses på andre måter, som for eksempel å beskytte landets grenser, lage og håndheve lover, forvalte nasjonale ressurser og planlegge/finansiere helsevesen og nasjonal infrastruktur.

Samfunnet

Det sivile samfunn er grupper og organisasjoner som uavhengig av staten, og uten tanke på profitt, engasjerer seg for felles interesser og formål. De tilhører den private sfære, og er i minst mulig grad styrt og finansiert av staten. Det kan eksempelvis være menigheter, idrettslag, fagforeninger eller sosiale bevegelser. Det sivile samfunn er på mange måter det “egentlige” samfunnet, der viktige samfunnsoppgaver løses med pasjon og mangfold, og der meninger og opposisjon dannes.

Markedet

Selv om ingen økonomiske systemer er ufeilbarlige, mener Konservativt at det frie marked har vist sin egnethet for å skape vekst og fremgang for folk flest. Markedet er der verdier skapes, og markedet er det sivile samfunnets viktigste verktøy for å løse en rekke felles oppgaver og dekke fellesskapets behov. Konservativt anerkjenner behovet for en viss statlig regulering av markedskreftene, først og fremst for å sikre reell konkurranse og hindre rovdrift av naturen og utnyttelse av arbeidstakere. Partiet De Kristne vil føre en økonomisk politikk som skaper langsiktige verdier på en bærekraftig måte. Gjennom satsing på kunnskap og gode og forutsigbare vilkår for næringslivet, vil vi ha som langsiktig mål å gjøre Norge uavhengig av petroleumsindustrien.

Familien – Samfunnets byggestein

Konservativt ser familien og ekteskapet mellom én mann og én kvinne som samfunnets viktigste byggestein. Det tradisjonelle ekteskapet bør ha en juridisk særstilling. En velfungerende familie er vesentlig for den oppvoksende slekt og fremtidige generasjoner. I familien kan barn under trygge og stabile forhold lære forskjell på rett og galt, bli kjent med sosiale normer og regler, og utvikle nærhet til andre mennesker. Sterke og stabile familier gir et sterkt og stabilt samfunn. Konservativt setter barna i fokus, og mener barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget biologiske opphav. Barn skal ikke gjøres til et objekt som produseres utenfor den naturlige rammen av en biologisk mor og far.

Share this Post