CO2- hypotese eller doktrine?

RedaksjonenKlima

klimaendringene

Når det vitenskapelige grunnlaget for klimalovgivningen er basert på en uriktig antakelse må det på ett eller annet sted/tidspunkt oppstå en motsigelse fordi tiltakene ikke virker etter hensikten.

CO2-hypotesen

• Det er ingen sammenheng mellom atmosfærisk CO2-nivå og global temperaturtilstand
• Det er sannsynligvis flere fordeler enn ulemper med et høyere atmosfærisk CO2-nivå
• Dersom CO2-hypotesen er korrekt vil polene bli varmet mer opp enn resten av kloden. Dette vil gi mindre «ekstrem-vær».
• Det er ikke mulig å si noe om hva som er optimal temperatur på kloden – like lite som noe om hva den globale temperaturen blir i fremtiden

CO2- hypotese eller doktrine?

Dagens klimapolitikk og klimalover er basert på antakelsen at hvert menneskeskapte CO2-molekyl kan varme opp i størrelsesorden 100.000 andre atmosfæremolekyler. Denne antakelsen kan karakteriseres som en ustabil likevekt og det er derfor utenkelig at den er korrekt.
Når det vitenskapelige grunnlaget for klimalovgivningen er basert på en uriktig antakelse må det på ett eller annet sted/tidspunkt oppstå en motsigelse fordi tiltakene ikke virker etter hensikten.
PDK´s klimapolitikk:

Vi ser det naturlig å skille mellom klimapolitikk, miljø og forvaltning. Forvalteransvaret krever at vi holder naturen ren og omgivelsene sunne, beskatter ressursene fornuftig og tar vare på planter og dyr med tanke på framtiden. At klodens klima blir vesentlig påvirket av menneskelig aktivitet er en tese vi ønsker et nøkternt forhold til. Inngripende tiltak må være fundert på forskning og fakta, ikke på ideologisk eller økonomisk motivert aktivisme

Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Objektiv forskning kan vanskelig skille mellom naturlige variasjoner og menneskeskapte endringer. Alle funn viser at kloden har vært betydelige varmere tidligere med positive virkninger for både plante- og dyreliv. Frykten for variasjoner i klima kan tvinge fram uoverveide tiltak med høye kostnader for økonomi og kultur, og bereder grunnen for overnasjonal styring på bekostning av frihet og selvstyre.

Les også  PDK ser det naturlig å skille mellom klimapolitikk, miljø og forvaltning

utdrag fra kurs hold av Hans Borge Daglig leder Klimarealistene for PDK.

Del dette