De siste ti-årene har alarmbudskapet fra IPCC aldri blitt materialisert

AdminInnenriks, UtenriksLeave a Comment

klimaendringene
Ole Iacob Prebensen: Det politisk korrekte klimatoppmøtet i Glasgow – COP 26 – slo fast at global oppvarming skal stanse på 1,5 grader frem til år 2100.

Vårt selvbedrag i klimasaken

Klimatoppmøtet fremla et system for kvotehandel, og besluttet “nedtrapping” av kullkraft og å kutte subsidier til fossilindustrien. FNs generalsekretær António Guterres uttrykte “kode rød” for menneskeheten. Videre proklamerte Guterres en umiddelbar risiko for milliarder av mennesker, som kun kan stanse katastrofen om vi handler i løpet av kommende måneder. Alt handler om utslipp av klimagasser, og spesielt CO2.  Nettopp klimagasser er essensielt for FN, hvor fossile energikilder er den store stygge ulven.

Klimakonsensusen og klimakrisen gjengitt av massemedia og politikere som gjelder “menneskeskapte” klimaendringer må det overhodet ikke stilles spørsmål ved. Å røre i deres fremstilling kan koste deg dyrt i form anseelse, jobb og midler til forskning. At kun 0,64% av nesten 12 000 publiserte artikler støtter opp om ordet klimakonsensus spiller visst ingen rolle. Til sammenligning: Når det hvite hus sin pressesekretær påstår at “ingen økonomer sier det vil bli inflasjon i USA” ved at det pumpes $1 750 000 000 000 inn i amerikansk økonomi, så finnes det – tro det eller ei – økonomer som er uenige. Tilsvarende gjelder for klimaforskning. Når det er sagt, hvor og når ble vitenskapen fastsatt gjennom flertallsbeslutninger?

Det hersker ingen tvil om at klimaforskningen har blitt svært politisert.

NGO ‘er, forskere og politikere har i årevis gitt oss en ensidig fremstilling av hva de definerer er en klimakrise. Faktiske resultater hva angår temperatur, naturkatastrofer, isbjørnens påståtte utryddelse, antall orkaner o.l. samt kostnader forbundet med grønn omstilling er fullstendig utelatt. Faktiske temperaturmålinger sett opp mot IPCC modelleringer spiller ingen rolle. Det samme kan sies om miljøaspektet for utplassering av vindmøller til lands og gruvedrift til utvinning av metaller for el-bil industrien.

For ordens skyld bør leserne vite at ordet “klimakrise” ikke foreligger i noen av IPCC sine forskningsrapporter. Ordet benyttes først etter at rapportene blir fremlagt, det er skapt av politikere, og øyensynlig for å skape frykt i befolkningen.  En reell debatt om hva som faktisk påvirker endringer i klimaet eksisterer ikke. Sosiale medier, YouTube og media utestenger motforestillinger til “avgjort vitenskap”. Latterliggjøring, hets og negativ personkarakteristikk florerer overfor mennesker som stiller spørsmål ved de internasjonale mellomstatlige oppsummeringene som politikere utformer i lukket rom etter at IPCC forskerne har lagt frem sin rapport.

IPCC bygger sine resonnementer blant annet på datamodeller som viser at CO2 er årsaken til det meste av den globale oppvarmingen. Mot dette står hypotesen om at endringene er et resultat av naturlige forandringer. Ved bruk av den vitenskapelige metoden innen forskning stilles det krav til direkte bevis på menneskelige årsaker til spesifiserte endringer som ligger utenfor vanlig naturlig variasjon. Dersom dette ikke dokumenteres så er dette ikke vitenskap. Her har IPCC klart å definere klimaendringer som “en endring av klimaet som direkte eller indirekte skyldes menneskelig aktivitet som endrer sammensetningen av den globale atmosfæren, og som kommer i tillegg til naturlige klimavariasjoner observert i sammenlignbare tidsperioder”.

Altså kun effekten av klimautslipp, uten nærmere analyse av andre faktorer.

Skal modellene gi reelle og verdifulle resultater må full kunnskap om hvordan det globale klimaet fungerer allerede eksistere. Dermed kan vi fastslå at IPCC fraviker kravet om “god vitenskapelig metodikk”. Dette forsvarer IPCC med føre-var prinsippet, men ei heller dette er et vitenskapelig prinsipp. Fremtredende forskere i NIPPC – som er en uavhengig ikke-statlig klimapanel – oppsummerer at CO2 er en svak drivhusgass som gir minkende oppvarming ved økende konsentrasjon. Når derimot IPCCs modeller forteller at en dobling av CO2 kan føre til seks graders temperaturøkning frem mot år 2100, så er det merkverdig at temperaturen siden 1997 har vært nærmest stabil selv om CO2 nivået har økt. IPCC skriver selv: “I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksomme på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtidsforutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig”.

Det faktum at klimaet er i endring er ikke av nyere dato. Klimaet har forandret seg siden jordens opprinnelse, med kulde- og varmeperioder som langt overstiger dagens situasjon. Hvorfor er da verden dominert av dem som ser det som ytterst viktig at vitenskapen relatert til klimaendringer holdes innenfor hva som betraktes som politisk korrekt, og at vitenskapelige bevis på det motsatte holdes langt unna offentligheten. Hvorfor? Kan det være at klimasaken handler om makt, politikk og penger? Klimasakens politiske slagside har vært til stede siden 1988 med påstanden om klimaendringer skapt av mennesker.

Den tidligere lederen for UN Framework Convention on Climate Change uttalte at “dette er første gangen i menneskehetens historie at vi setter oss selv det målet at vi med hensikt, innen en bestemt tidsperiode, skal endre den økonomiske utviklingsmodellen som har styrt de siste 150 år, etter den industrielle revolusjonen”. Illusjonen om at internasjonal klimapolitikk handler om vårt miljø forblinder befolkningen, for nå handler det meste om omfordeling av verdens rikdom og kampen mot kapitalismen.

De siste ti-årene har alarmbudskapet fra IPCC aldri blitt materialisert.

Temperaturmodellen deres feiler, det samme med advarslene om en miljømessig holocaust. Verden har det siste tiåret opplevd nedgang i sult med 40 %, analfabetisme med 56%, dødsfall grunnet klimarelaterte hendelser har sunket med over 90 % (de siste 100 år), og fattigdommen er redusert med 74%. Så mitt spørsmål er til politikerne og massemedia: hvorfor er dere ikke villig til å fortelle borgerne hva som faktisk skjer?

Del dette