Det pågår en ideologisk kamp om landet vårt

Tom HenriksenInnenriksLeave a Comment

ideologisk
Mandag 9.september er det valg i Norge.

Dette er demokratiets høyeste beslutningsmyndighet. Jeg oppfordrer alle til å delta og avgi sin stemme.

Over hele verden, selv i det Herrens år 2019, lengter mennesker etter frihet, drømmer om et liv uten tvang og ideologisk totalitære styresett.  Endog gir sine liv eller sitter i fengsel for retten til frihet og trygghet. Den tryggheten og friheten har vi i Norge, og vi har hatt den i generasjoner. Vi må bare ikke ta det for gitt at generasjonene etter oss arver den samme trygghet og frihet som vi selv har fått leve i, vi må stå opp for de verdiene som har gitt oss et selvstendig, uavhendelig og fritt Norge.

Hva har dette med kommunevalget å gjøre? Det har alt med kommune og fylkestingsvalget å gjøre. Landet bygges nedenfra og opp. Uten en hær bærer generalen kun et kostyme. Vi trenger en verdikonservativ renessanse i Norge, og den må begynne nå. En hær verdikonservative av folkets egne ombudsmenn og kvinner må komme inn i kommuner og fylkesting, og sette kursen for de neste fire årene samt tonen for stortingsvalget om to år.

Det pågår en ideologisk kamp om landet vårt, og vi har flere store linjer som skiller partiene som er viktig å ta hensyn til i alle valg. Så har vi konkrete saker og problemstillinger som er samfunnsløsninger lokalt og regionalt, samt systemtenkning som berører enkeltmennesker, hvor de lokalpolitiske valgene er svært viktig.

De to store linjene verdt

Å nevne som også må ligge i bakhodet i et lokalvalg er den
tradisjonelle høyre-venstre aksen, eller sosialistisk versus borgerlig styre, men kanskje enda viktigere er i vår tid globalisme versus nasjonalstater i internasjonalt samarbeid. Grunnen til at dette er viktig, er at partienes resultater i kommune og fylkestingsvalg også gir partiene styrke på nasjonalt nivå. Globalismen er ikke internasjonalisme.

Globalisme er en dekonstruksjon av nasjonalstaten

bit for bit. Det tømmer nasjonalstatens verktøykasse, og overleverer makt fra folkevalgte til et embetsverk og byråkrati. Det var slik vi hadde det da Norge var en kristen totalitær stat under Danmark og Sverige, hvor embetsmenn styrte på grunnlag av makten til en «eneveldig» konge innsatt av Gud og ikke folket.

Friheten kom i 1884 båret på vekkelsesfolkets parti, Venstre, grunnfestet i opplysningstidens store kristne filosof John Lockes avgjørende verk «Two Treatises of Government» hvor statsmakten skal utgå fra folket. Ikke omvendt. Dagens stortingspolitikere reverserer denne forfatningen. Ironisk nok ikke en gang til et norsk/svensk/dansk embetsverk, men til et uklart og utydelig teppe av grå byråkrater og embetsmenn i EU, FN og et konglomerat av overnasjonale maktstrukturer.

Det eneste som er sikkert, er at beslutningene flyttes nå med ekspressfart fra folket til byråkrater og teknokrater langt ut over Norges grenser.

Partiet De Kristne sier NEI til globalisering

Og sier JA til å respektere folkets to ganger NEI til EU. Trine Skei Grande fra Venstre erkjente på partilederdebatten under Arendals-uken at det norske folk har sagt nei til EU men ikke nei til EØS. Til det er det bare å si at folket ble spurt om EU, men aldri om EØS. Vi inviterer derfor Venstre til å støtte PDK i et krav om folkeavstemning om EØS. Forutsetningen er at folket blir gjort oppmerksom på at dette er ikke eksklusivt en handelsavtale, men en EU-tilpasningsavtale som stadig avgir norsk suverenitet. Kort sagt en snedig måte for politikerne å undergrave folkets nei til EU.

FNs Migrasjonsplan som regjeringen

Erna Solberg og et samlet Storting støtter, er en drakonisk globalistisk avtale som effektivt undergraver nasjonalstatens evne og rett til selv å bestemme hvem som skal ha adgang til riket. KrF, Venstre, Høyre og hele venstresiden synes dette er en god ide. FrP er ikke enig med seg selv, de er for i regjering men delvis mot i Stortinget. Partiet De Kristne sier samlet og med en røst nei til dette åpenbare brudd på Grunnloven.

Ingen har lov til å avhende riket til andre makter eller internasjonale organer. Overgangen fra forpliktende gode internasjonale avtaler til flytting av makt i globaliseringens visjon er passert, og er du glad i folkestyret, friheten og et selvstendig Norge må du stemme deretter 9.september.

Av ideologiske saker

Som er viktig i kommunestyrene og fylkestingene de neste fire årene, går skillelinjene mellom partiene mye langs de samme linjene, men ikke helt. Dessverre befinner Senterpartiet seg i et «babylonsk fangenskap» på feil side av aksen sosialistisk- borgerlig. Det er å håpe på at Senterpartiet kommer hjem til borgerlig side slik at vi kan bygge en ny blokk i norsk politikk: forsvar for nasjonalstat, selvråderett, folkestyre og norske verdier.

Partiet De Kristne vil og skal befinne seg på borgerlig side i norsk politikk, men vi ser frem til en ny politisk vår hvor Senterpartiet og Partiet De Kristne finner sammen i mange felles saker: for jordvern, et sterkt nasjonalt forsvar inkludert oppbygging av Heimevernet og landmakten, matvareberedskap, såkorn beredskap, styrking av folkestyret, kamp for norsk energi på norske hender og derfor mot ACER, EØS og tøyling av globaliseringsivrige politikere på begge sider av høyre-venstre aksen.

I den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen

Ligger det nå 26 saker mot den norske stat og det norske barnevernet. Overgrep mot enkeltmennesker og grupper er ikke ukjent i den norske stats historie. Vi kan nevne behandlingen av taterne, samene, krigsseilerne, nordsjødykkerne og psykiatrien for å nevne noe. Nå har vi en barnevernsetat som har for mye makt og for dårlige kvalitetssikringsmekanismer. I desember 2018 var jeg i Polen og besøkte tre familier på flukt fra det norske barnevernet.

Man trengte ikke veldig stort snev av empati for å se at dette var barn som elsket sine foreldre, og foreldre som elsket sine barn. Utslitte og på flukt fra den norske stat, men med en usvikelig kjærlighet til hverandre, håper de på en mulighet og nytt liv i Polen.

Polakkene på sin side kjenner igjen vindene fra sin egen totalitære nære fortid, og har begynt å gi asyl til nordmenn på flukt. Dette er en skam. Partiet De Kristne tok opp med FrPs statsråd for barnevernet, Solveig Horne, i 2015, behovet for en umiddelbar uavhengig kommisjon på nasjonalt nivå som kan gå igjennom alle saker på eget initiativ og på ønske fra berørte familier. En form for Nelson Mandela- kommisjon. Det ble avvist. KrFs statsråd Ropstad, hevdet i Dagbladet at det er ingen grunn til å kritisere barnevernet. Utførte omsorgsovertagelser i KrFs verden er alle korrekte og riktige.

Dette sier KrFs Ropstad

Vel vitende om at ved lederskifte i barnevernet i Kongsberg ble antall omsorgsovertakelser redusert med 90 %. Hvor ble det av politietterforskningen av de stakkars familiene som mistet barna sine under tidligere leder? KrFs systemservilitet er direkte skremmende. I Bergen kommune fikk PDKs varaordfører Marita Moltu et politisk flertall for å opprette et uavhengig utvalg som skal se direkte på barnevernssaker, mot KrFs stemmer.

Alle kommuner med Partiet De Kristne i kommunestyret vil bli møtt med forslag om å gjøre det samme, og etter stortingsvalget i 2021 vil PDK fremme dette på nasjonalt nivå i Stortinget dersom velgerne gir oss muligheten.

Venstresiden har av alle ting gjort Israel til en valgkampsak i lokalvalget 2019. Deres ønske om at nå skal norske kommuner drive utenrikspolitikk ved å boikotte Israel, kan ikke stå uimotsagt. Det er derfor en selvfølge at Israels venner ikke støtter partier som vil dette eller partier som vil gi venstresiden makt. Da er det forbløffende at KrF vil heller samarbeide med radikale MDG i Oslo enn FrP, og åpner for å gi SV makt i Bergen. Stemmer du KrF i Bergen gir du nå en stemme til SVs førstekandidat.

Han er med i Ships to Gaza

Som bryter internasjonale lover, og som mener at Israels såkalte blokade av Gaza er en forbrytelse mot menneskeheten. Er det dette Israels venner vil ha? Stemmer du Partiet De Kristne i Oslo og Bergen stemmer du på et verdikonservativt parti som står fast på at det er en stemme til borgerlig samarbeid og borgerlig politikk. Partiet De Kristne vil ha nulltoleranse for mobbing i skolene. Det er en foreldet sosialistisk tanke at alle skal gjennom en støpeform. Voksne som opplever mobbing og ubehag på jobben sykmelder seg og/eller bytter jobb. Hvorfor skal barn måtte lide seg gjennom barne- og ungdomsskole hvis mobbing og mangel på læring er hverdagen? Mange vakre, skjønne, intelligente, ressurssterke og flotte mennesker mister selvtillit, selvbilde og en ødelagt skolegang på grunn av mobbing.

Partiet De Kristne vil ha JA-kommuner

til etablering av privatskoler og en strukturert og respektert ordning for hjemmeundervisning. Det var surrealistisk å oppleve KrFs krumspring i Vennesla kommune når kampen for utvidelse av Vennesla Musikkgymnas stod. PDKs representant i kommunen stod støtt på JA til utvidelse sammen med borgerlig side, men KrF og Ap som styrer kommunen ville stanse det. På grunn av PDKs tilstedeværelse i kommunestyret snudde KrF og stemte for utvidelse av skolen. PDK var vaktbikkjen og verdikorrektivet som behøvdes.

Elever og foreldre skal selv få velge sin hverdag. Vi har hatt nok ødelagte liv på grunn av mobbing i skolen. Fedre diskrimineres i det norske rettssystemet. Tusener av gode pappaer som elsker sine barn har mistet kontakt med dem på grunn av samlivsbrudd og skilsmisser. Likestilling kan ikke bare gjelde kvinners rettigheter. Barn har rett til både mor og far, og fedres rettigheter må styrkes og ivaretas. Partiet De Kristne vil ha en systemgjennomgang av både prosesser og holdninger som hindrer fars og barns rett til hverandre.

Stortingsflertallet ville lage en politireform.

Reformen resulterer i at det blir mindre politi nært lokalbefolkningen. Genistreken er hentet ut fra George Orwells univers, de kalte den Nærpolitireformen og fjernet politiet fra der du bor. Resultatet er dårligere politidekning og utryggere samfunn. Det synes som om at dagens yrkespolitikere trenger en lang permisjon for å oppleve hvordan konsekvensene av deres valg påvirker vanlige folk. Selv om stortingspartiene selv og de store mediene gjør det de kan for å holde andre gode partier utenfor debatten, også i lokalvalg, så kommer endringene du ønsker kun ved å stemme nytt.

I en tid hvor den store verden kommer nærmere, og ulike kulturer og ideologier kommer mer oppå hverandre, er det viktig å være sin identitet og kultur bevisst. Norge har bygget på en kristen grunnvoll, og den er vi best tjent med å fortsette å bygge på. Da trenger vi å styrke

Kristendomsfaget i skolen, bevare ekteskapet mellom en mann og en kvinne, kjempe for livets rett også for fosteret, styrke nasjonalstaten, sette grenser for andre statsbærende ideologier som politisk og juridisk islam samt få mer borgerlig politikk og mindre sosialisme.

Partiet De Kristne har

før 9.september 7 folkevalgte medlemmer. Etter 9.september skal vi ha mange fler. Hvor mange er opp til velgerne. Det er tid for en verdikonservativ renessanse som skal lyde fra kommunestyrer og fylkesting til Stortinget.

Det er tid for mer borgerlig styre og ikke mindre.

Det er tid for Partiet De kristne.

Godt valg.

Del dette

Om partiet

Presse  

Partiet De Kristne
Postboks 260, 4802 Arendal Telefon: 45908400 post@dekristne.no

Nyhetsarkiv

Støtt Partiet De Kristne

Vil du være med å støtte Partiet De Kristne? Bruk gjerne vårt kontonummer 9791 11 44445 eller Vipps 83246

Gi en gave