God PDK politikk vedtas i Bjørnafjorden kommunestyre

RedaksjonenInnenriks, PDK

Magne Djuvik PDK

Folk og verksemder opplever høg strømpris. Nokre av dei som har minst set heime å frys. Det er ein uhaldbar situasjon. Ei årsak til denne situasjonen er elektrifiseringa av sokkelen. Magne Djuvik PDK

Denne saka starta med at NVE ønskjer å bygga ein kraftkabel frå Samnanger

Der  monstermastene frå Hardanger slutta til oljeplattformer i Nordsjøen.  Den kabelen må gå gjennom Bjørnafjorden Kommune sine sjøareal. Bjørnafjorden og andre berørte kommunar  fekk saka på høyring. Høyringsfrist 31 januar 2022.   PDK´s representant Magne Djuvik tok kontakt med Ordførar å ba om at Kommunestyret  fekk sak på uttale før høyringsfristen.  Det vart då kalla inn til ekstra møte i Kommunestyret 20 januar 2022.

Bjørnafjorden Kommune har eit system på nett der politikere kan legga inn alternative framlegg (politikerportalen).

Den 16 januar la Magne Djuvik inn eit  framlegg som tillegg til Kommune direktørens framlegg, jfr nedanfor. Den 18 januar la Gisle Hesjedal frå Ap inn eit alternativt framlegg, jfr nrdanfor. Det vart nok gjort fordi Ap såg Magne Djuvik PDK´s sitt framlegg. Under debatten i Kommunestyret kom det fram at fleire parti ville støtta Ap sitt framlegg men ville vera medforslags stiller.

Då konklusjonen i begge framlegga er at  ein vil stansa denne kabelen  valde Magne Djuvik å støtta Hesjedal sitt framlegg.

I forhold til sentrale styresmakter er eit samrøystes vedtak i Kommunestyret eit sterkare signale enn eit delt Kommunestyre.  Føresetnaden var at dette blei eit felles framlegg frå Bjørnafjorden Kommunestyre. Det sa Hesjedal ja til.

Framlegget ført i pennen av Hesjedal vart derfor vedteke som eit felles framlegg frå alle parti i Kommunestyret.

Les også  Innsendt høringssvar på Høring av endringer i smittevernloven

Fremlegg av PDK´s representant Magne Djuvik

Tillegg til Kommunedirektørens framlegg. Magne Djuvik16.01.2022

Folk og verksemder opplever høg strømpris. Nokre av dei som har minst set heime å frys. Det er ein uhaldbar situasjon. Ei årsak til denne situasjonen er elektrifiseringa av sokkelen. Bjørnaforden Kommune meiner at bygging av kabelen må utsettast til det er så mykje strøm tiljengeleig på fastlands Norge at me ser betydeleg redusert pris på elektrisk kraft på fatslands Norge.

Felles framlegg frå Bjørnafjorden kommunestyre som ble vedtatt

Gisle Hesjedal den 180122  og felles framlegg frå 20.01 22

Bjørnafjorden kommune sitt primærstandpunkt er at det ikkje bør byggast kabel gjennom Bjørnafjorden for å forsyna oljefelta NOA og Krafla i Nordsjøen med landstraum. Vi er i ein situasjon der sentrale delar av Vestland fylke, Bjørnafjorden kommune inkludert, manglar naudsynt kraft til etablering av ny moderne industri. Kraftmangel i Bergensregionen vil kunne forseinke det grøne skiftet og føre til tap av mange nye arbeidsplassar. Lokalt i Bjørnafjorden har vi utfordringar med å sikre nok straum til etableringa av Lyseparken, Samnøy og andre industrietableringar. Samla har desse etableringane potensiale for fleire tusen lokale arbeidsplassar. Etter vår vurdering vil det vere riktig å prioritere utbygging av overføringskapasitet internt i Vestland fylke og auka kraftproduksjonen, før ein vel å senda straumen ut i Nordsjøen. Elektrifisering av sokkelen vil isolert sett òg føra til høgare straumpris for innbyggjarane. Det meiner vi er ei feil prioritering. .

Del dette