Helsen er viktigere en symbolpolitikk

AdminInnenriks, ØkonomiLeave a Comment

Helsen

Helse og sosial

Helsen er viktigere en symbolpolitikk og Partiet De Kristne mener det offentlige skal sikre at alle i Norge får tilgang til relevante helsetjenester, men er positive til at sykehus og andre leverandører av helse og omsorg kan eies og driftes av private selskap eller ideelle organisasjoner.

 Vi tror private foretak kan levere fullgod kvalitet og effektivitet, og gi et mer variert og tilpasset tilbud. For å sikre kvaliteten til de forskjellige tjenesteyterne/leverandørene av helsetilbud vil Partiet De Kristne innføre en sertifiseringsordning som inkluderer uanmeldte revisjoner.

Partiet De Kristne ønsker at omsorgen for syke og pleietrengende

Skal være så nær og personlig som mulig. Det er uheldig for pasienten at tilbudet blir upersonlig, langt hjemmefra og uten sammenheng med resten av tilværelsen. Vi ser derfor positivt på framveksten av private alternativer rundt om i norske byer og bygder.

Det er et gode at vi i Norge har funnet ordninger som sikrer alle et tilbud uavhengig av egen økonomi. Partiet De Kristne mener derfor at en god løsning er at staten fortsatt finansierer helsevesenet, men at markedet får skape tilbud som er variert og rettet mot brukers tilfredshet.

Partiet De Kristne tror det er fornuftig å finansiere helsevesenet

Gjennom en stykkprisordning, der pengene følger pasienten. Ved stykkprisfinansiering får behandlingsinstitusjonen tilskudd per produsert tjeneste. Dette i motsetning til en økonomisk modell der sykehus og aldershjem får en endelig sum penger og må behandle så mange pasienter som mulig etter evne. En slik stykkprisordning vil på sikt øke kvaliteten, sikre hensiktsmessig bruk av leger og sykepleiere, og sette pasienten i sentrum.

Partiet De Kristne ønsker altså å legge til rette for at pasienter selv styrer tilbudet på helsetjenester. Dette gjøres ved at folketrygden betaler for behandlingen på behandlingsstedet pasienten velger. Tjenestene utføres ikke nødvendigvis i offentlig regi, men for det offentliges regning.

Det er imidlertid viktig at vi også har sykehus

I Norge som er store nok til å tilby et fullverdig utdanningstilbud innen de ulike spesialiteter og tjenester som hører et moderne helsevesen til. Vi vil derfor påse at landets mange universitetssykehus har en størrelse og funksjon som sikrer optimal undervisning av elever og studenter, og at kvaliteten på utdannelsen av legespesialister er tilfredsstillende. Vi vil blant annet sørge for at universitetssykehusene har ressurser til å drive medisinsk forskning. Vi vil også legge ned de regionale helseforetakene og etablere statlig styring for å sikre likeverdig tilbud i hele landet.

Partiet De Kristne er positive til at sykehus kan utvikle spesialkompetanse og ta imot pasienter fra hele landet. Vi ønsker også at det skal være kortest mulig vei til nærmeste fødestue.

Partiet De Kristne ser det naturlig at tannhelsetjenesten legges inn under den almene helsetjenesten, og at tannpleie blir gratis med en nærmere bestemt egenandel.

Glemte” pasientgrupper

Partiet De Kristne ser med bekymring på at enkelte pasientgrupper føler seg glemt eller oversett, noen ganger på grunn av svak kompetanse eller uenighet om diagnostikk. Eksempel på dette er mennesker med nakkeskader og utmattelsessyndrom. Vi ønsker økt satsing på bedre diagnostikk, noe som for mange utløser rettigheter fra forsikringsselskaper og NAV. I slike tilfeller ønsker vi vurderinger fra et fagråd som er sammensatt av uavhengige eksperter på det aktuelle området.

Partiet De Kristne vil:
  • Vedta nasjonale minimumskrav til innhold og kompetanse for ulike typer sykehusog etablere et tilsyn som etterser disse
  • La pengene følge pasienten, så pasienter fritt kan velge behandlingssted (rettighetsbasert stykkprisfinansiering)
  • Redusere bruken av egenandel på reseptbelagte medisiner
  • Øke investeringstilskuddet så det blir lønnsomt for kommunene å bygge sykehjemsplasser
Del dette