Infrastrukturen i Norge trenger et løft

Tom HenriksenInnenriks, ØkonomiLeave a Comment

Infrastrukturen

Samferdsel

Partiet De Kristne mener det er en offentlig oppgave å legge til rette for moderne, effektiv og trygg samferdsel over hele landet. Det gir næringslivet gode vekstvilkår, en enklere hverdag for hver enkelt av oss, og et utvidet marked for bolig og arbeid. Vi vil derfor arbeide for mer helhetlige og gjennomtenkte løsninger på infrastrukturen i Norge.

Økte investeringer

Partiet De Kristne mener at det er klokt å satse tungt på utbygging av infrastruktur. Vi bør nå omdisponere en del av vår oljeformue fra finansplasseringer i utlandet til realinvesteringer i infrastrukturen her hjemme. I motsetning til forbruk, er dette investeringer i fremtidig vekst og verdiskaping for hele landet. Partiet De Kristne vil derfor øremerke en del av den årlige avkastningen fra oljefondet til varig og forutsigbar investering i infrastruktur som veier, jernbane og IKT.

For ytterligere å sette fart på nødvendig infrastruktur, bør private selskaper inviteres til deltakelse i å bygge, drive og finansiere prosjekter gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS) eller tilsvarende. Dette vil gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst. Når det gjelder drift av eksisterende infrastruktur, bør dette legges ut på anbud.

Partiet De Kristne vil:
 • Konkurranseutsette all kollektivtransport der det er formålstjenlig.
 • Anbudene må vurderes både ut fra pris og kvalitet
 • Arbeide for en betydelig økt investeringstakt i Nasjonal transportplan
 • Arbeide for mer helhetlig og effektiv samferdselspolitikk

Vei og bilhold

Sikre og hensiktsmessige transportløsninger er nødvendig for både næringsliv og private. Partiet De Kristne ønsker en betydelig økning i budsjettene til veibygging, og målet må hele tiden være å utvikle et sikkert, miljøvennlig og effektivt transportsystem. Vi mener det er tvingende nødvendig å få på plass en overordnet motorvei- og jernbaneplan for hele landet.

Det er staten som skal ha ansvaret for en forsvarlig vei- og baneutbygging i landet. I planleggingsprosesser må realistiske trafikkprognoser legges til grunn, slik at infrastrukturen dimensjoneres i tråd med reelle behov. Partiet De Kristne mener offentlig veibygging skal fullfinansieres av staten, og ikke gjennom bompenger. Vi vil derfor gå inn for en gradvis avvikling av bompenger som finansieringsform, og ikke godkjenne nye prosjekter basert på denne ordningen.

Veier skal utbygges og prioriteres både ut fra hensynet til sikkerhet og framkommelighet. Særlig må sikkerheten langs skoleveier og rundt andre samlingssteder som idrettshaller og lignende være svært høyt prioriterte oppgaver.

Partiet De Kristne vil styrke kampen mot rus i trafikken, blant annet gjennom hyppigere kontroller, forsøk med alko-lås og mer etikk i føreropplæringen. Dagens promillegrense må opprettholdes, både på land og til sjøs.

Partiet De Kristne vil:
 • Redusere avgiftene knyttet til drivstoff og bilhold
 • Gradvis fjerne årsavgiften på bil
 • Bruke bilrelaterte avgifter til drift og vedlikehold av veinettet
 • Ta hensyn til folks behov for bil både i byer og på landsbygda
 • Gradvis avvikle bruk av bompenger i Norge
 • Opprette et vedlikeholdsfond der avkastningen går til opprustning av veier og jernbane
 • Ha flere gratis parkeringsplasser ved knutepunkter for kollektiv transport
 • Se på mulighetene for å gjøre ferger tilknyttet riksveier gratis
 • Regulere fartsgrensene i tråd med veiutviklingen ellers i Europa
 • Øke vrakpanten i en tidsbegrenset periode for å fornye bilparken
 • At riks- og stamveinettet må sikres med krabbefelt og skikkelige forbikjøringsmuligheter, og det må i større grad satses på fysisk skille mellom kjøreretningene
 • Sette opp MC-vennlige underskinner på rekkverk i farlige svinger
 • Styrke arbeidet med ras- og viltsikring
 • Avvise bruk av rushtidsavgifter og tilsvarende for å regulere bilbruk
 • Øke bredden på veiskulder til 1 meter for å gi plass til sykkelfelt

Kollektivtransport

Kollektivtransporten er viktig, særlig i byene, og Partiet De Kristne vil satse på raskere framkommelighet, god tilgjengelighet og lavere priser. Kollektivtilbudet må også gjøres mer tilgjengelig for personer med ulike funksjonshemminger.

Ordningen med ungdomskort og studentrabatt bør videreføres og utvides til å gjelde flere transporttilbud. Langs kysten vår er et godt fergetilbud svært viktig. Partiet De Kristne vil prioritere frekvens og kapasitet.

Partiet De Kristne vil ha en langsiktig og reell satsing på jernbane som et miljøvennlig og trafikksikkert transportmiddel. Det er nødvendig med betydelige investeringer i Jernbaneverkets infrastruktur med dobbeltspor på viktige strekninger. Vi ønsker at jernbanenettet åpnes for fri konkurranse, slik at skinnegående transport kan bli mer konkurransedyktig.

Partiet De Kristne støtter InterCity-utbyggingen. Denne må gjennomføres raskt med oppgradert standard til dobbeltspor. Det må også legges opp til å bygge ut og ruste opp jernbanen også rundt større byområder i Norge.

Partiet De Kristne vil fjerne flyseteavgiften. Flytrafikken står for en liten del av klimagass-utslippene i Norge, og vi ønsker ikke en særnorsk avgift som virker konkurransevridende i forhold til europeisk luftfart.

Norge er et land med store avstander, og vi trenger både rimelige flybilletter og lokale flyplasser for å stimulere næringsivet i distriktene.

Del dette