Internasjonale kapitalkrefter styrer straumprisen vår

RedaksjonenInnenriks, ØkonomiLeave a Comment

Norge og norske heimar er heilt avhengig av energi og at energien er tilgjengeleg til ein lav pris, kort og godt fordi vi må ha energien for å overleve. Derfor har vi over lang tid hatt tilgang til rimeleg energi og ikkje minst stabil tilgang.

Nord Pool  har ansvar for den Norske straum marknaden.  Det er eit  AS som vart etablert i 1993. Bakgrunnen var ny energilov.   Den gangen var selskapet eigd av den Norske Stat. 

Internasjonale kapitalkrefter styrer straumprisen i Norge.

I 1906  vedtok Stortinget den første konsesjonslova.  Ei lov som sterkt regulerte retten til oppkjøp av vassdrag i Norge.  Formålet  var å stansa store internasjonale selskap i å kjøpa opp og kontrollera Norsk  vasskraft og andre natur ressursar. I ettertid har staten i samarbeid med Norske private selskap forvalta desse ressursane til  beste for folk og næringsliv.

Politikarane på Stortinget i vårt år hundre har selt Nord Pool til store internasjonale selskap.  På denne måten har dei gjeve kontrollen over Norsk Vasskraft til internasjonale kapital krefter. Når fortalde dagens politikarar at dei vil / har seld  det Norske folk sitt arvesølv ?  Når fortalde media at politikarane  har seld  arvesølvet vårt ?

Teksten nedanfor er henta frå Nord Pool si heimeside.

«Som følge av energiloven av 1990 ble børsfunksjonen utvidet til å omfatte kraftdistributører, industribedrifter, meglere og tradere. Fra 1996 ble børsområdet utvidet til å omfatte også Sverige med det svenske sentralnettselskapet Svenska Kraftnät som medeier (50 prosent). Selskapet byttet da navn til Nord Pool. Det er et nøytralt organ som gir mulighet for krafthandel basert på tilbud og etterspørsel gjennom offentlig kjente prissignal.»

De danske og finske sentralnettselskapene Energinet og Fingrid kom inn som eiere i 2002, og børsområdet ble tilsvarende utvidet. I 2012 ble det inngått avtale med de baltiske sentralnettselskapene Elering (Estland), Augstsprieguma Tīkls (Latvia) and Litgrid (Litauen) om utvidelse av børsområdet og inntreden som aksjonær.

«Euronext kjøpte i desember 2019 en 66 prosent eierandel i Nord Pool»

 Norge treng politikara både lokalt og nasjonalt som har mot nok til å ta tilbake kontrollen over  Norske natur ressursar.

Johannes  Kleppevik framførte  for mange år sidan ei vise der det mellom anna heiter: «Prisen er litt høg men  takk som byr». Ja han hadde rett  Kleppeviken, prisen blei litt høg.

Magne Djuvik PDK

Del dette