Israel fortjener vår støtte i dag og i framtiden

RedaksjonenIsraelLeave a Comment

Israel

Israel og Midtøsten

Israel som eneste fungerende demokrati i sitt område, fortjener Israel vår fulle støtte. Partiet De Kristne vil være en sann venn av det jødiske folk og staten Israel. I en tid da mange lar seg forlede eller skremme til å vende dem ryggen.

Partiet De Kristnes støtte til Israel er basert på folkerett og internasjonal jus. Vi holder fast ved at jødenes rett til landet bygger på deres historiske, kulturelle og religiøse tilknytning til landet. Gjennom over 3000 år. Retten bygger på en sammenhengende jødisk tilstedeværelse i området.

Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet. Og til selv å velge sin egen hovedstad.

Partiet De Kristne vil på alle måter være en pådriver for et tett og nært samarbeid innen handel, industri, miljøvern, turisme, utdanning og forskning. Vi vil derfor å opprette et sterkt forpliktende bilateralt samarbeid med Israel. Og forplikte oss til å forsvare Israels legitime rettigheter som et jødisk nasjonalhjem innenfor trygge grenser, med demokratiske rettigheter, personlig frihet og nasjonal selvråderett.

Israel er en demokratisk rettstat.

Konfliktene i området må først og fremst løses av partene selv, men Partiet De Kristne mener Norge som en forkjemper for fred og demokrati må sette krav til alle partene i området til å stanse all terror, og anerkjenne hverandres rett til å eksistere. Alle forsøk på å løse konfliktene i Midtøsten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen, og et sannferdig forhold til historie og folkerett.

Partiet De Kristne vil bekjempe enhver form for antisemittisme i Norge og i verden for øvrig.

Også den moderne varianten der staten Israel erstatter den vandrende jøden som verdens syndebukk. Vi vil i skrift og tale bekjempe alle antydninger om at jøder skal fratas rettigheter som andre deler av befolkningen nyter godt av, enten det er snakk om retten til å bygge og bo, til å inneha bestemte yrker eller til å bevege seg fritt. Vi vil også bekjempe politiske og religiøse fordreininger av sannheten om jøders historie, kultur og religionsutøvelse og motarbeide alle former for antisemittisk motivert aktivisme.

Les også  Samarias fjell tilhører Israel

For oss er det en selvfølge at Israel som andre frie og selvstendige land har rett til selv å velge sin hovedstad. Vi vil derfor flytte den norske ambassaden til hovedstaden Jerusalem med umiddelbar virkning.

Partiet De Kristne vil:

 • Støtte Israel som eneste fungerende demokrati i området
 • Helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet innenfor sine grenser og til selv å velge sin egen hovedstad
 • Flytte Norges ambassade til Jerusalem
 • Støtte jøders rett til å bosette seg i hele sitt nasjonalhjem, etter gjeldende folkerett vedtatt i San Remo i 1922
 • Utvikle nære bilaterale forbindelser med Israel innen forskning, handel, industri, utdanning og turisme
 • Tilby ønsket kompetanse til Israel innen olje og gass
 • Sette krav til partene i området om at all terror må opphøre
 • Kreve at omkringliggende land anerkjenner Israels rett til å eksistere i fred og trygghet
 • Være pådrivere for en konstruktiv løsning for alle nasjoner i området
 • Stille krav til arabiske land om å ta ansvar for palestinskarabiske flyktninger i eget land
 • Trekke Norge ut av Giverlandsgruppen, og stanse alle pengeroverføringer til terrororganisasjoner og organisasjoner som er preget av korrupsjon og manglende åpenhet
 • Støtte jøders rett til å be på tempelplassen
Del dette