Ja til kontanter i Norge som betalingsmiddel.

AdminØkonomiLeave a Comment

Ja til kontanter

Økonomi og næringsliv

Ja til kontanter i Norge som betalingsmiddel. Selv om ingen økonomiske systemer er ufeilbarlige, mener Partiet De Kristne at det frie marked har vist seg egnet til å skape vekst og fremgang for folk flest. Partiet De Kristne vil derfor fremme et sterkt og konkurransedyktig næringsliv, særlig med tanke på tiden etter at olje- og gassforekomstene på norsk sokkel er uttømt.

Partiet De Kristne vil at staten skal bruke en større del av inntektene fra oljenæringen til å styrke vilkårene for annen næring på fastlandet. Dette skal ikke skje gjennom direkte støtte, men gjennom økt satsing på kunnskap, infrastruktur, og reduksjon av skatt for bedrifter.

Skatt

Det er en del av Partiet De Kristnes grunnleggende ideologi at det offentlige apparatet skal være så lite og smidig som mulig. Når staten tar på seg færre oppgaver, vil det bli behov for færre kroner inn i statskassen. Det betyr igjen lavere skatter, og større økonomisk handlingsrom for den enkelte.

Partiet De Kristne ønsker å gå i retning av flat skatt, mindre bruk av avgifter og en mer oversiktlig bruk av offentlige midler. Vi vil også avvikle alle skatter som oppleves som dobbeltbeskatning, som eksempelvis formueskatt og eiendomsskatt.

Partiet De Kristne mener altså at progressiv inntektsskatt må unngås. Dette er en uheldig ordning som flytter penger vekk fra de som skaper verdier og arbeidsplasser, noe alle parter taper på i lengden. Når verdier skapes, blir alle litt rikere. Vi vil også heve dagens bunnfradrag betydelig, både for privatpersoner og for bedrifter. Selskapsskatt og arbeidsgiveravgift justeres, og alle offentlige gebyrer settes til selvkost.

Kontanter

Kontanter er i dag et lovlig betalingsmiddel. Partiet De Kristne mener det er viktig for borgernes frihet at det fortsetter å være slik. Elektroniske transaksjoner kan spores, og personopplysninger kan lagres, systematiseres og misbrukes. Vi ønsker ikke et system som overlater enkeltmenneskers personlige trygghet og uavhengighet til banker og andre finansinstitusjoner. Vi vil heller ikke ha et finansielt system som er unødig sårbart for dataangrep eller inviterer til økt kontroll og overvåking

Vi vil derfor kreve at alle som leverer varer og tjenester, både private og offentlige, skal ta imot kontanter på linje med annen betaling. Dette skal ikke gjøres unødig upraktisk for brukeren, og det skal ikke pålegges ekstra kostnader ved kontantbruk. Det skal ikke være tillatt å gi reduserte priser eller rabatter for kortbruk eller legges gebyr på kontant betaling. Prisen på en vare eller tjeneste skal være den samme for alle betalingsformer. Banker skal også plikte å ta imot og gi ut kontanter på linje med elektroniske overføringer, uten ekstra kostnader eller andre begrensninger. Dette gjelder også utenlandsk valuta.

Partiet De Kristne vil:

  • Redusere statlige oppgaver og effektivisere offentlig sektor
  • Utrede flat skatt på personinntekt
  • Fjerne skatt på arbeidende kapital
  • Gradvis fjerne eiendomsskatt og formueskatt
  • Øke frikortgrensen
  • Redusere bruken av avgifter til fordel for mer direkte og oversiktlig beskatning
  • Forenkle lover og regler for små og mellomstore bedrifter
  • Investere mer av oljefondet i infrastruktur, forskning og utvikling i Norge – særlig forskning på alternative energikilder
  • La pensjonister jobbe så lenge og så mye de vil uten reduksjon i pensjonsutbetalinger
  • Kreve at kontant betaling godtas på samme vilkår som elektroniske betalingsformer av alle aktører
Del dette