Ja til valgfrihet, Nei til rusreformen

Tom HenriksenInnenriksLeave a Comment

Rusreformen – hvorfor er den problematisk?

Hva er rusreformen?

Regjeringens foreslåtte rusreform innebærer at personer som blir tatt for bruk, kjøp, besittelse eller oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk, ikke lenger skal straffes. I stedet skal de innkalles til et møte med en kommunal rådgivningsenhet for narkotikasaker.

Følgende mengder av disse forbudte stoffer, skal nå bli lovlig å ha på seg, så lenge man kan bevise at dem er til eget forbruk:

Det er riktig som regjeringen hevder at det trengs en reform for rusavhengige. Fordi dagens hjelpesystem til de avhengige ikke fungerer som tiltenkt. Dette ønsker PDK å gjøre noe med.

Rusreformen er ment å ta vare på de tyngste rusmisbrukerne, men den bør også ha en preventiv effekt, slik at man unngår at man får større rekruttering til rusmiljøet blant unge.

Denne reformen vil gjøre rusmidler mer tilgjengelige, og akseptert til vanlig bruk, noe som legger til rette for økt omsetning av rusmidler.

Det kan se ut som om regjeringen har glemt å ta i betraktning hvilke smutthull som åpnes for kriminelle. Gjennom denne nye reformen. Man kan i verste fall risikere at ungdom under den kriminelle lavalder, nå rekrutteres for å selge små mengder rusmiddel, nesten uten konsekvenser.

Problemområdene kan kort oppsummeres slik:
  • Ungdom mister gode grunner til å si nei til narkotika
  • Foreldre mister en viktig støtte fra storsamfunnet
  • Politiet mister virkemidler for å avdekke rusbruk

Avhengighet kan ramme alle i samfunnet uansett alder, stilling eller inntekt. Spesielt unge som vokser opp er i fare for å utsettes for gruppepress til å prøve rusmidler.

Rusavhengige uttaler selv, at når man først er hektet, så er mentaliteten slik at man føler at 1 dose er for lite og 1000 er ikke nok, selv bare etter første gangs bruk av tyngre rusmiddel. Dette gir oss et lite innblikk i hvor lett det er å bli hektet, og hvor sterk avhengigheten til rusmidler kan bli. Det å komme til tilbake til samfunnet igjen, er lang og individuell kamp for dem som utvikler avhengighet. Det vil si at en reform må ta høyde for hva hver enkelt trenger for å kunne leve et rusfritt liv. Det vil aldri bli mulig å løse dette problemet med samme sett med lover eller regler for alle. For disse grunnene skal vi si nei til denne rusreformen.

PDK ønsker en rusreform som inneholder følgende:

Vi ser med bekymring på den utstrakte bruken av rus i Norge. Vi ser det som avgjørende at færre begynner å bruke illegale rusmidler, og at de som ruser seg kan få hjelp før misbruket rekker å ødelegge liv og helse.

Vi vil ikke ha en dogmatisk tilnærming til denne problematikken. Vi mener målet om redusert bruk av rus er det viktigste, og vil løpende evaluere virkemidlenes effekt. Samtidig tror vi det er riktig med tydelig tale også̊ i lovverket, da det gir viktige signaler til samfunnet om at rusmisbruk ikke er greit. Dette vil også̊ støtte foreldre og foresatte i å skape gode holdninger hos barn og unge.

Vi vil støtte en helhetlig politikk i forhold til rusmisbruk. Vi mener det bør lages en ubrutt kjede fra forebyggende arbeid tidlig i livet, til adekvat behandling og rehabilitering for dem som rammes tungt av misbruk. I denne kjeden involveres alle relevante og berørte instanser. Familie, skole, nærmiljø, NAV, helse- og sosialvesen, barnevern, menigheter og organisasjoner, politi og kriminalomsorg. PDK er opptatt av at behandling av rus-lidelser skal skje med respekt for individets personlige integritet, og i tråd med grunnleggende rettigheter.

Del dette