Koronasertifikat – nei takk!

AdminPDKLeave a Comment

Regjeringen og departementet må fravike sin forutsetning om at vaksiner alene skal åpne samfunnet. Samfunnet burde vært åpnet allerede med en rekke andre tiltak i bunn

Bakgrunn

Regjeringen ønsker å foreta endringer i smittevernloven i den hensikt å innføre det de kaller koronasertifikat. Begrunnelsen er ifølge regjeringen: «Befolkningen har en berettiget forventing om lettelser i karanteneplikter og andre tyngende smitteverntiltak i takt med antall vaksinerte».

Departementets innledning henviser til harmonisering med kommende EU-rettsakter og behovet for utvidet lovhjemmel for innføring av koronasertifikat:

«Innføring og bruk av koronasertifikat reiser spørsmål om behov for ny lovhjemmel».

Departementet mener at vurderingen av om det er adgang til å differensiere smitteverntiltak basert på vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått covid-19 eller negativt testresultat, må foretas med utgangspunkt i eksisterende hjemler i smittevernloven og midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. I dette høringsnotatet foreslår departementet nye bestemmelser i smittevernloven som etablerer et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom (covid- 19) og testresultat. Det foreslås også en hjemmel for gjennomføring av kommende EU- rettsakter om digitale grønne sertifikater.»

Drøftelse

Regjeringen innførte de strengeste tiltak og inngripen i det norske samfunn siden krigen i mars 2020. Begrunnelsen den gang var ikke viruset alene, men den manglende kapasitet av intensivplasser på norske sykehus.  Det var ikke virusets dødelighet det handlet om, men å «flate ut kurven». Norske politikere hadde på dette tidspunkt allerede avviklet beredskapslager av smittevern-materiell, og stod slikt sett på bar bakke i forhold til å håndtere en varslet mulig katastrofe. Regjeringen bad om utvidede fullmakter fra Stortinget frem til sommeren 2021, men dette ble heldigvis avvist av et våkent storting. I vinter bad regjeringen om hemmelighold av beslutningsgrunnlag og beslutningsprosesser i 100 år, men dette ble begrenset til 60 år.

I løpet av det året som har gått har regjeringen ikke bygget opp kapasiteten av intensivplasser i Norge, ikke sannsynliggjort beslutningsgrunnlaget for den inngripende nedstengningen av landet, heller ikke stengt grensen for innreise fra smitte-tunge land og ikke innført presise og målrettede tiltak for isolasjon av spesifikke smitteområder. Det hele bærer preg av en kaotisk og noe generell tilnærming til covid-19 viruset. Regjeringen eller helsemyndighetene har heller ikke forklart befolkningen om eventuelle langtidsvirkende effekter av viruset, og om dette ligger til grunn for håndteringen av smitten.

Det foreligger allerede et internasjonalt system for internasjonalt vaksinesertifikat

Det finnes også et nasjonalt registrering av vaksiner. Befolkningen er vant med at f.eks. Gullfeber-vaksine er obligatorisk for besøk i spesifikke områder, og det internasjonale vaksinesertifikatet er dokumentasjon ved reiser. Koronasertifikatet innebærer derfor åpenbart noe nytt, og blir gitt utvidet anvendelse i forhold til det internasjonale vaksinesertifikatet. Departement og regjering påpeker selv at dette kan være problematisk og i konflikt med vår frie liberale samfunnsorden. I tillegg skal dette harmoniseres med et «digitalt grønt sertifikat» fra EU. Her brukes navn og begreper om hverandre som skaper, overlagt eller tilfeldig, assosiasjoner med kjente begreper som ikke har relevans for substansen i lovendringen som søkes vedrørende koronasertifikatet.

Koronasertifikatet, som er et digitalt pass med helsemessig personlig informasjon, skal gi samfunnsadgang for befolkningen i henhold til denne helseinformasjonen. Vi har ikke siden krigen sett slikt i Norge, og det assosieres med totalitære samfunns bruk av passersedler som hindrer borgernes bevegelsesfrihet. Behovet for en slik inngripen er overhodet ikke sannsynliggjort når regjeringens argument for nedstenging var mangel på intensivplasser på norske sykehus.

Astra Zenica vaksinen samt Johnson&Johnson er nå tatt ut av det nasjonale vaksineprogrammet grunnet alvorlige bivirkninger etter at vaksine regimet var iverksatt. Bivirkninger av Pfizer og Moderna gjenstår det enda å monitorere og kartlegge det fulle omfang av. Det er derfor helt åpenbart at det må og skal være frivillig å ta disse vaksinene, og at åpning av samfunnet ikke kan isolert sett knyttes opp mot vaksine programmet.

Konklusjon

Regjeringens håndtering av corona-situasjonen har ikke vært preget av åpenhet og konsistens. I tillegg har man nå fått 60 års hemmelighold som gjør at befolkningen ikke selv kan vurdere myndighetenes beslutninger, men er i stor grad overlatt til å stole på staten. Covid-19 vaksinen kan inngå i det internasjonale vaksinesertifikatet og registreres på ordinær måte innenfor dagens praksis. Regjeringen og departementet må fravike sin forutsetning om at vaksiner alene skal åpne samfunnet. Samfunnet burde vært åpnet allerede med en rekke andre tiltak i bunn. Når treningsstudio stenges uten noe særlig smittetall fra den arena, gir det grunn til å stille spørsmål ved beslutningene. All informasjon om virusets opphav, egenskaper og eventuelle langtidseffekter, må på bordet. All dokumentasjon og statistikk på bivirkninger av vaksinene må kontinuerlig oppdateres. Folk må få velge selv om de skal ta denne vaksinen, og utvidet lovhjemmel for et eget koronasertifikat må avvises.

Del dette