Kudos til faktisk.no

Geir Olav TunglandInnenriks, ØkonomiLeave a Comment

Politi og Bistand

– Regjeringen bruker mer penger på bistand enn politi.

Kudos til faktisk.no som 28.9.20 henvendte seg til PDK og lurte på hvorvidt det er riktig at regjeringen bruker mer penger på bistand enn politi. Særlig sett i sammenheng med den økende volden i Oslo er dette en viktig sak. Saken er den at dersom man ser på statens justis- og beredskapsbudsjettet så finner man at det er her man har valgt å legge inn integreringsbudsjettet. Trekker man ifra beløpet i statens justis- og beredskapsbudsjettet som er satt av til integrering så ser man at det blir prioritert mer penger til bistand enn det som blir prioritert til politiet.

Det blir følgelig naturlig å spørre seg om bistand er viktigere enn politiet. Som man kan se av regnestykket under er bevilgningen til justissektoren utenom integrering av innvandrere lik 43, 8 – 4,5. (Kap.495 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Kap.496 Bosettning av flyktninger og tiltak for innvandrere og Kap.497 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere) – 2,7(Kap.490 Utlendingsdirektoratet og Kap.491 Utlendingsnemnda) = 36,6 milliarder kr.

Bistandsbudsjettet er satt til 39,2 milliarder i 2020.

Til rent politiarbeid er det satt av 18 milliarder. Det er satt av 19 milliarder til rent politiarbeid dersom man regner med PST i dette. Integrering er ikke politiets oppgave. PDK tror verken selv eller at noen andre partier mener at alle innvandrere hører hjemme i en fengselscelle. Slik det antydes i statsbudsjettet. Vi tror heller ikke vi at regjeringen mener å generaliserer alle innvandrere som kriminelle. Det er likevel det som blir sagt av regjeringen gjennom deres oppsetning av statsbudsjettet. Der antydes det at alle innvandrere må tas hånd om av politiet.

Med mindre man er enig i antydningen fra regjeringen som setter alle innvandrere i samme bås som kriminelle blir det feil å regne budsjettpostene som vist til over som midler til politiarbeid. Postene må da istedet sees på som malplasserte. Slik vi hele tiden har forstått regjeringen så mener regjeringen at innvandringen og integreringen er en del av vårt felles samfunnsansvar. Vi ser altså ikke noe grunnlag til å forstå postene i justisbusjettet som annet enn malplasserte. Det vi ser er at det det brukes mer penger på bistand enn politiarbeid.

Geir Olav Tungland Leder DKU

Del dette