Menneskeskapte miljøproblemer

Tom HenriksenInnenriksLeave a Comment

Menneskeskapte miljøproblemer

Menneskeskapte miljøproblemer

Mange har advart mot menneskeskapte miljøproblem som følge av trådløs teknologi. I desember 2018 kom en av verden mest anerkjente og troverdige medisinske tidsskrift The Lancet med enda en advarsel med tittelen «Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact».

Teknologi skal løse

Utfordringer, ikke skape problemer. Vi ser nå en rekke tegn på at moderne kommunikasjonsteknologi skader Skaperverket. Det må stilles biologisk baserte nasjonale krav til utslipp fra teknologi som avgir stråling fra trådløst utstyr, kommunikasjonsenheter og infrastruktur.

Til eksempel bør sendestyrke fra antenner reduseres så langt som det er praktisk mulig og signalene formes slik at biologisk skade reduseres. Alt trådløst utstyr bør i utgangspunktet stå i «sovemodus» når det ikke er i bruk, i stedet for å stadig sende kallerop. Dette vil redusere strålebelastingen i samfunnet vesentlig og spare miljøet og helsebudsjettet.

PDK vil også jobbe for

Å etablere et uavhengig høykompetent institutt for teknologi med fokus på EMF (elektromagnetiske felt). Vi må ha egne fagfolk og spesialister som leger og biologer samt intensivere det internasjonale samarbeidet angående forskning, utvikling og grensesetting for EMF. Instituttet må skjermes fra økonomiske interesser enten det er private selskaper eller Norges eierandeler i Apple eller andre.

Som politikere bør vi legge til rette rammevilkår for teknologibransjene når det gjelder fremtidsrettet teknologi. Det er viktig å løse utfordringer uten at det oppstår skadevirkninger som ikke er bærekraftige. Menneskevennlig- og miljøvennlig teknologi må også ta hensyn til personvern og andre sekundæreffekter som sikkerhet og sårbarhet. Barn i barnehager og barneskoler må skjermes og trådløse løsninger bør forbys i sin helhet slik som i Frankrike.

Europarådet hadde en anbefaling om strakstiltak som blant annet informasjons-kampanje for flere år siden. Disse anbefalingene ønsker Partiet De Kristne å ta på alvor og vil jobbe for at myndighetene kommer på banen og informerer om helserisikoen. The Lancet`s oppsummering fra desember 2018 som påpeker funn av DNA-skade som er forstadiet til kreft bør tas hensyn til. Den logiske sammenheng med at WHOs klassifisering er “mulig kreftfremkallende” gjør derfor at PDK også vil jobbe for at alle kommuner innfører kablet løsning for barn.

Stråling fra forbrukerelektronikk

og kommunikasjonssystemer er et stadig økende, og kanskje vår tids største, skjulte miljøproblem. Dette er mange forskere og fagfolks store bekymring. Dette er særlig fremtredende med 5G og Statens strålevern eller Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet som de nå heter har som første etat i verden frikjent 5G. Dette er oppsiktsvekkende i seg selv, men DSA mener at 5G er helt ufarlig. Det skaper i tillegg en troverdighetsutfordring for myndighetene.

Mange har tatt til orde for å stoppe 5G for å se på konsekvensene, noe som har hatt den effekt at i land som Danmark, England, Tyskland, Belgia, Kanada og USA lytter nå myndighetene til fagfolk. Det er også mange opprop og initiativ i Norge som vil stoppe 5G og den økende strålingen i samfunnet. En gjennomgang av DSAs virksomhet er på sin plass.

Noe som er avgjørende når teknologibransjen har fått en så dominerende stilling, og dens ønsker styrer myndigheters regulering av sektoren. Dette er heller ikke til bransjens beste da kompetanse og kreativitet ikke lenger utfordres.

Det må stilles krav til menneskevennlig teknologi slik at vår oppvoksende slekt får en sunn og forsvarlig utvikling til velsignelse for land, folk og miljø.

Dersom Norge hadde hatt et oppegående institutt

Som ønsket å beskytte befolkningen kunne vi unngått all den unødvendige strålingen fra elbilene som nå folk kjører rundt i, i den tro at det er miljøvennlig. Da kunne vi stilt krav til produsentene på linje som utslipp av eksos. Slik det er nå står vi på utsiden med luen i hånden uten å stille noen krav, men tar det vi får. Produsentene tjener store penger uten store anstrengelser med det resultat at mange av bilene er direkte helseskadelige.

Elektromagnetisk forurensing må umiddelbart inn i forurensningsforskriften som et eget kapittel på lik linje med støy og annen forurensing. I tillegg bør det utarbeides spesifiserte grenseverdier og normer for 7,5 timers eksponering, på lik linje med støy og annen kjemisk påvirkning. Barn må skjermes.

Forurensningslovens § 1.(lovens formål) sier:

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Kurve er og sitat er hentet fra Lancet-artikkelen

«Planetary electromagnetic pollution», utgitt i desember 2018: it is time to assess its impact «…based on the guidelines of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection1 and Institute of Electrical and Electronics Engineers,2 which were established in the 1990s on the belief that only acute thermal effects are hazardous.»

Dette omtales som det «termiske paradigmet». Dette betyr at ingeniørene mener følgende: Strålingen er ufarlig så lenge den ikke varmer opp vev. Men biologiske mekanismer som er langt mer følsomme enn det som skal til for oppvarmingsskader, er særdeles godt påvist. Det må derfor ikke være elektroingeniører og en tysk stiftelse som er dominert av faglig foreldede forutsetninger, som skal bestemme helserisikoen til norske borgere, det er fagfolk som biologer og legers oppgave.

Kurven viser typisk maksimum eksponering i løpet av en dag. Inntegnet eksponering fra 5G som gjør at «termiske grensen» med stor sannsynlighet vil brytes kort tid etter oppstart av 5G.

Listen med biologiske

Effekter og symptomer fra tusenvis av studier utført av leger, biologer og forskere, her er noen av resultatene listet opp:

 • DNA-skade som er forstadiet til kreft
 • Kreftrisiko
 • Oksidativt stress
 • Nedsatt immunforsvar
 • Infertilitet
 • Blood-hjerne-barriere
 • Nevrologiske effekter
 • Adferdsproblemer
 • ADHD
 • Oppmerksomhetforstyrrelser
 • Søvnløshet
 • Irritasjon
 • Stress
 • Angst
 • Hodepine
 • Konsentrasjons- hukommelses- og læringsproblemer
 • Utmattelse og muskelrelaterte problemer
 • Desorientering, svimmelhet og balanseproblemer
 • Tinnitus

Med alle disse bieffektene av trådløs teknologi

Så er det ikke rart at barn og unge sliter psykisk. Det er en unødvendig belastning som barna ikke burde bære. I tillegg påvirkes flora, fauna, insekter som bier, fugler og dyr da mange av disse bruker elektromagnetisme for navigasjon. Disse kan ikke avhjelpes med «adekvat oppfølging i helsetjenesten» slik Folkehelsemeldingen for 2019 konstaterer som riktig medisin. Dette understreker behovet for et uavhengig nasjonalt kompetent institutt for EMF. Partiet De Kristne ønsker velkommen en revisjon av DSA. En revisjon er en god start nå, stem PDK!

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

https://bioinitiative.org

Oppsummert kildesamling:

https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0

Juridisk utredning om 5G fra Danmark:

file:///C:/Users/expert/Downloads/Responsum-endelig-udgave-brevhoved-med-bilag-1.pdf

https://einarflydal.com/2019/08/15/leger-advarer-5g-og-ams-malere-vil-gi-hoyere-helsekostnader-og-bor-stanses/

https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast

https://einarflydal.com/2019/08/19/mobilbransjens-rad-til-journalistene-om-5g-unnga-omtale-og-tilbakevis-bekymringene/

Partiet De Kristne (PDK) stiller nå valglister i samtlige av landets fylker og 54 av de nye kommunene.

Del dette