Norges beste partiprogram!

AdminFamilie, Innenriks, Israel, Landsmøte, PDK

Nå er PARTIET DE KRISTNE’s Handlingsprogram for 2021-2025 ute på PDK sine websider. Her kan du lese hva partiet står for i de ulike sakene.

Les hva vi står for i de ulike kategorier i handlingsprogrammet.

Du finner Handlingsprogrammet her![/cs_text]

Fra Handlingsprogrammet

Norge tilbake på fast grunn!

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære. Det er nemlig ikke oljen alene som har gjort Norge til en internasjonal suksess. Ei heller sosialismens vilje til å regulere og begrense. Det er den tusen år lange forankringen i kristendommen som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. For at du og jeg skal blomstre og ha det godt, trenger vi både frihet og trygghet. Frihet til å leve det livet vi har fått.

Med gode vilkår for personlig vekst, og med rom til å uttrykke oss gjennom ord og handling. Det betyr at vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss: tros- og ytringsfrihet, respekten for individet, og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet. Men det betyr også at vi ikke skal legge unødige begrensninger på hverandre. At vi skal åpne opp for kreativitet og virketrang. At du som vil skape noe, får størst mulig frihet til å gjøre nettopp det.

Men det er ingen virkelig frihet uten trygghet.

Trygghet for liv og helse, og trygghet for at ingen kommer og tar det vi eier. Selve kjernen i en moderne stat er jo maktmonopolet; at det er staten, og bare den, som håndhever lov og rett. Men da må jo staten gjøre nettopp det. Da må hver enkelt av oss kunne stole på at vi blir sett og hørt når behovet er der. At politiet kommer når vi ringer. At innbruddet blir etterforsket og tyvene knepet. At vi ikke trenger å ta loven i egne hender for å beskytte oss selv og de vi er glade i.

Partiet De Kristne vil på alle måter legge til rette for at du skal kunne leve ditt liv i både frihet og trygghet. Du skal ha trygghet nok til å slå rot og vokse. Og frihet nok til å blomstre. Det er kristendommens respekt for livet og den enkelte som har gitt oss et samfunn mennesker flykter til – og ikke fra. Partiet De Kristne er partiet som vil bygge videre på fast grunn: Vi kombinerer liberalismens respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle kristne verdier, som ansvar og omsorg for sin neste, og finner oppskriften på et samfunn som er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra.

Vern om det ufødte liv

Partiet De Kristne anser respekten for livets ukrenkelighet å være basisen for et trygt og velfungerende samfunn, og retten til liv selve grunnlaget for alle andre rettigheter. Vi vil derfor arbeide utrettelig for at livets verdi skal vernes fra unnfangelse til naturlig død.

Partiet De Kristne vil arbeide for at dagens abortlov («Lov om svangerskapsavbrudd») avvikles til fordel for en grunnlovsfestet rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.

Vi vil at alle barn i Norge skal bli født og få vokse opp i trygghet. Partiet De Kristne vil derfor arbeide så bredt som mulig for å få ned aborttallene, gjennom både økonomi, helsevesen, jus, sosiale strukturer og holdningsskapende arbeid. Vi vil blant annet se grundig på årsakene til abort i Norge, og sette inn tiltak som kan hjelpe gravide å fullføre sitt svangerskap. Vi vil fremme frivillige organisasjoner som arbeider for å hjelpe vordende mødre. Vi vil også se på økonomiske tiltak som vil gjøre det lettere for enslige gravide å bære fram barnet, og gjøre det enklere med innenlands adopsjon når målet er at et barn kan bæres frem.

Både offentlige etater og den aktuelle fastlegen skal ha plikt til å informere gravide om barnets utvikling, om eksisterende støtteordninger, om de etiske betenkelighetene med abort og om mulige senskader for mor. Det skal også informeres grundig om mulige psykiske og følelsesmessige konsekvenser på lang og kort sikt for både mor og far.

Gravide skal ha rett på en samtaletime med kvalifisert helsepersonell tidlig i graviditeten. Denne skal ha fokus på juridiske rettigheter og muligheter for praktisk og økonomisk hjelp. Leger og annet helsepersonell skal ikke på eget initiativ foreslå abort for en gravid pasient.

EØS

Den europeiske økonomiske samarbeidsavtalen (EØS) har gitt Norge tilgang på mange markeder, og har vært et viktig alternativ til medlemskap i Den europeiske unionen. Avtalen representerer imidlertid en konstitusjonell utfordring for Norge. Vi pålegges en mengde direktiver som norske myndigheter implementerer forløpende. Partiet De Kristne mener Norge er tjent med gode handelsavtaler, men vil se nærmere på bruken av den eksisterende vetoretten. Vi ønsker ikke en praksis som i realiteten innebærer avgivelse av suverenitet i strid med Grunnloven. Vi vil derfor tre ut av EØS-avtalen og inngå gode bilaterale avtaler med land vi naturlig handler med.

Partiet De Kristne vil: 

  • At for gifte og samboende pensjonister skal grunnpensjonen bli 100% av grunnbeløpet
  • At alderspensjonen ikke skal underreguleres med 0,75% av grunnbeløpet 
  • At pensjonister med statspensjon skal kunne jobbe like mye som pensjonister i det private uten avkortning i pensjonen
  • Fjerne all skatt på alderspensjon og gi alle pensjonister anledning til å tjene penger uten avkorting av opparbeidet pensjon

NRK

I en tid med mange kommersielle aktører i eteren er det mange gode grunner for å opprettholde en reklamefri allmennkringkasting. Partiet De Kristne mener likevel at tiden har løpt fra denne ordningen. Statskanalen har vært flittig brukt som redskap for bygging av nasjonalfølelse og samhold, men dette har også gitt grunnlag for politisk ensretting. Partiet De Kristne mener også det er blitt mindre legitimt med en statsfinansiert løsning når de aller fleste mottar signaler også fra andre kanaler. Partiet De Kristne vil derfor selge NRK og avvikle alle overføringer til kringkasting via skatteseddelen. 

Partiet De Kristne vil:

  • Harmonisere lover og regelverk slik at alle medier likebehandles uavhengig av teknologisk plattform
  • Åpne for politisk og religiøs reklame i alle etermedier
  • Forby reklame som spiller på sex og vold, og reklame rettet mot barn
  • Selge NRK og fjerne den statlige finansieringen helt

Ren energi

Partiet De Kristne ser positivt på ønsket om å gjøre kloden renere. Vi vil derfor sette av midler til videre forskning på nye og rene energikilder, og utvikle samarbeid med forskningsmiljøer i andre land som er verdensledende på disse områdene.

Selv om batteridrevne biler har positiv effekt på luftkvaliteten i våre største byer, ønsker vi ikke en hastig og forsert avvikling av biler med forbrenningsmotor. De fleste el-biler har ennå ikke nødvendig trekk- og lastekapasitet til helt å fortrenge den tradisjonelle bilen, og dagens rekkevidde er ikke alltid forenelig med det norske kjøremønsteret i utkantstrøk. Det er også usikkert om produksjonen av ren kraft vil være stor nok til å dekke behovet for en utvidet el-bilpark i nærmeste framtid. Det er lite hensiktsmessig å kreve overgang til el-biler for å lade med strøm produsert på fossilt brensel. Partiet De Kristne vil også utrede de sikkerhetsmessige faktorene med tanke på batteribrann, særlig på ferjer og i tunneler.

Selv om vi ønsker fornybare energikilder velkommen, vil Partiet De Kristne stanse all videre utbygging av vindturbiner på norsk jord. Både på land og til havs har inngrepene og skadene på natur og landskap vist seg uforholdsmessig store, og effekten kan ikke forsvare kostnaden.  PDK vil forby utbygging av vindkraft og kreve at eksisterende produsenter betaler for fjerning av eksisterende anlegg.

Klima

Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Objektiv forskning kan vanskelig skille mellom naturlige variasjoner og menneskeskapte endringer. Alle funn viser at kloden har vært betydelige varmere tidligere med positive virkninger for både plante- og dyreliv. Frykten for variasjoner i klima kan tvinge fram uoverveide tiltak med høye kostnader for økonomi og kultur, og bereder grunnen for overnasjonal styring på bekostning av frihet og selvstyre.

På denne bakgrunnen vil Partiet De Kristne trekke Norge ut av internasjonale klimaavtaler, trekke tilbake forpliktelser og avvikle eller omprioritere alle klimatiltak og bevilgninger knyttet til dette formålet. Norge må tas ut av Paris-avtalen og den internasjonale handelen med klimakvoter må avvikles. Norske pengeoverføringer til andre land og internasjonale organisasjoner basert på klimapolitikk må stanses umiddelbart. Skatter og avgifter i Norge relatert til det samme må avvikles, inkludert avgifter rettet mot CO2-utslipp.

Dårlig fundert og tendensiøs klimapropaganda skal ut av skoleverk og læreplaner, og politisk aktivisme og ideologisk indoktrinering skal ikke forekomme i lærebøker på noe nivå.

Les mer i vårt nye handlingsprogram HER

Derfor mener vi at vi har Norges beste partiprogram! Du vil finne alle våre hjertesaker i vårt partiprogram og i vårt  partiprogram.

Del dette