Nytt sykehjem og bo- og servicesenter påkrevd!

Tom HenriksenInnenriksLeave a Comment

sykehjem

Informasjon PDK Moss har fått

sier at det er svært lange ventelister til både permanente plasser på sykehjem- og bo og servicesentere, og korttidsplasseringer i Moss kommune.

PDK Moss ser med stor

Bekymring på denne utviklingen. Ikke minst dersom politikerne i den nye storkommunen nå ikke forstår alvoret i dette, så vil ventelistene bare øke, da det stadig blir flere eldre som vil komme til å trenge slike plasser og omsorg i fremtiden. Det er trist å høre om. Hvordan demente pasienter ikke får permanente plasser ved sykehjemmene, men i stedet blir plassert i en korttidsplass i ventetiden på en slik plass.

Noe som igjen opptar en korttidsplass for en hjemmeboende eldre som trenger en slik korttidsplassering. Dette er ikke en verdig eldreomsorg. Det er heller ikke verdig en kommune!. Det er heller ikke en holdbar situasjon for pasientenes pårørende. Og ikke minst for de eldre som blir direkte berørt av slik plassmangel.

For meg virker det som, at det veldig mye av fremtidsplaner rundt eldreomsorg, det være seg sykehjems- og bo og servicesenter utbygging, eller bygging av omsorgsboliger, har vært satt på vent av flertallet i fellesnemnda for Moss og Rygge.

I påvente av kommunesammenslåingen. Hvis det er slik, så er ikke det noe argument lenger, nå som vi står på terskelen av et kommunevalg for en sammenslått storkommune.

Et eksempel på dette, er at tidligere gruppeleder for Moss FrP, Anne Bramo, sitt forslag i sin tid, om nettopp å bygge et nytt sykehjem i Rygge, ble nedstemt som «uklok politikk». Hva som er uklokt å gjøre en eldreomsorg verdig, kan man jo saktens spørre seg om.

Utviklingen har gått i

Retning av at de eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og med praktisk og medisinsk hjelp i hjemmet. Stort sett har dette fungert godt, og de ansatte i kommunen og i private selskap, gjør til daglig en kjempejobb. I tillegg, er det selvsagt ønskelig, at man skal kunne bo hjemme hos seg selv, så lenge det er mulig. Folk flest, trives jo best hjemme hos seg selv. Men man har også sett sårbarheten i hjemmebaserte tjenester, ikke minst ved sykefravær.

Også i Moss rapporteres det ofte om, at de eldre som bor hjemme og mottar hjemmetjeneste enten i form av hjemmehjelpere eller hjemmesykepleiere, eller begge deler, synes de ansatte har altfor dårlig tid, f.eks. til en kaffekopp og prat. Her spiller bl.a. dagtilbud på bo & servicesentrene en meget viktig rolle, hvor man i tillegg til aktivitet, også får sosial omgang med andre dagtilbud-brukere og pleiepersonell.

PDK Moss ønsker i kommende valgperiode å jobbe for

At det bygges ett nytt sykehjem med 100 plasser, og ett nytt bo- og servicesenter med 75 plasser lokalisert i Rygge, samt at

fokuset også økes på å bygge flere omsorgsboliger i kommunen. PDK Moss utfordrer de andre partiene til å støtte et slikt forslag. Slik at kommunen kan få ned de uakseptable lange ventelistene til slik plass, omsorg og verdighet. Vi ønsker også at det legges til rette for at flere eldre kan få tilbud om dagplasser med aktivitet.

PDK Moss ønsker å konkurranseutsette driften av et slikt sykehjem- og bo og servicesenter. Hvor både ideelle organisasjoner, private selskap, og kommunen deltar i konkurransen. PDK Moss forsikrer om, at vi ikke ensidig kommer til å gå for «billigste løsning».

For Partiet De Kristne

Er kvaliteten på tjenestene vel så viktige, hvis ikke viktigere. Til syvende og sist, er det jo også en del lovverk man må ta hensyn til i forhold til drift av sykehjem, kvaliteten på tjenestene og så videre hvor kommunen og politikerne er ansvarlig for kontroller.

PDK Moss ønsker å sikre de eldre en god og verdig alderdom. Det fortjener dem, de som har bygget det velferdssamfunnet vi alle nyter godt av i dag!

Del dette