PDK OG DEMOKRATENE ER ENIGE: VI MÅ BEHOLDE DAGENS FLAGGLOV!

RedaksjonenInnenriks, PDK, StortingsvalgLeave a Comment

Geir Ugland Jacobsen fra Demokratene og Erik Selle fra Partiet De Kristne (PDK)

PDK OG DEMOKRATENE ER ENIGE.

Kommunal og moderniseringsdepartementet foreslår en endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Forslaget innebærer at kommunene og fylkeskommunene gis større handlingsrom til å velge å flagge med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagget fra sine bygninger.

Forslaget ble sendt på høring i 2016 med tilnærmet ingen støtte. Likevel kommer det opp igjen i 2021. Dette er etter vår mening politisk utmattelsestaktikk gjennom byråkratiet. Det er svært spesielt at det kommer opp igjen så fort. I høringen fra 2016 viste departementet til at flaggloven ble vedtatt i 1933 som en reaksjon på noen tilfeller der røde flagg ble heist på enkelte rådhus på 1.mai. Departementet mente at situasjonen i dag er annerledes enn på 1930-tallet.

Departementets redegjørelse er både rett og feil. Situasjonen i dag er annerledes enn på 1930-tallet.

Men ikke slik som departementet tolker det. Norge har gått fra å være et kulturelt, ideologisk og religiøst relativt homogent samfunn for bare få år siden, til en tilstand dominert av «multikultur» med religiøse, kulturelle og ideologiske frontdannelser. Tidligere var det mange flere fellesarenaer og også et sterkere felles normsett i befolkningen, enn det er i dag. Subkulturer vokser frem, samhold, solidaritet og lojalitet settes på prøve, og limet som kjennetegner et homogent samfunn blir raskt svakere. Skal vi klare å bevare et felles «oss», og en nasjonal enhet i fremtiden, er det viktig å skjerme de gjenstående pilarene som samler oss som folk og nasjon, og ikke påskynde ytterligere splitting.

Den politiske debatt og det offentlige ordskiftet har blitt mye tøffere.

Der finnes mange arenaer som gir rom til samfunnsdebatt og til å kjempe for det man tror på. I et samfunn som sliter med fragmentering, må vi bevare de få institusjonene hvor vi legger vekk forskjellene og kan samles i en identitet. Offentlige flaggstenger og 17.mai er avgjørende viktig i så måte. Intensjonen med flaggloven fra 1933 er om mulig enda mer relevant i dag. De offentlige flaggstengene må samle – ikke splitte. Norge må ha nasjonale flaggregler som gjelder for hele landet uavhengig av politiske flertall i ulike kommuner. Uten en nasjonal og allmenngyldig flagglov, vil praksis i kommunene skifte fra valg i takt med politiske endringer. Da har flagget og nasjonaldagen blitt en ny politisk kamparena. Det har vi ikke råd til. Det offentlige Norge og nasjonaldagen må samle oss. Under det norske flagget og innenfor rammen av et grunnleggende verdisett og et felles lovverk, kan vi forhåpentligvis finne løsninger på interne utfordringer uten å miste mer enn vi allerede har gjort av det som gjør oss til en selvstendig nasjon med evnen til å takle og overleve de prøvelser fremtiden vil by på.

Les også  Ja til et oppgjør med arkitekturen

Flaggloven må derfor ikke endres. Offentlig flagging må være samlende for kommunens innbyggere. Alternativ D er eneste farbare veg, og det bør komme innstramminger i dag slik at ingen andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- og fylkesflagg skal vaie fra kommunenes bygninger.

 

 

Del dette