PDK vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen

RedaksjonenHelse og omsorgLeave a Comment

Partiet De Kristne (PDK) ser med bekymring på at enkelte pasientgrupper føler seg glemt eller oversett, noen ganger på grunn av svak kompetanse eller uenighet om diagnostikk.

Partiet De Kristne mener at landets borgere skal ha samme rett til å få nødvendig og forsvarlig helsehjelp uavhengig av alder, økonomi og hvor i landet du bor.

Partiet De Kristne (PDK) ser med bekymring på at enkelte pasientgrupper føler seg glemt eller oversett, noen ganger på grunn av svak kompetanse eller uenighet om diagnostikk.

Eksempel på dette er mennesker med nakkeskader og utmattelsessyndrom. Vi ønsker økt satsing på bedre diagnostikk, noe som for mange utløser rettigheter fra forsikringsselskaper og NAV. I slike tilfeller ønsker vi vurderinger fra et fagråd som er sammensatt av uavhengige eksperter på det aktuelle området.

Partiet De Kristne mener at landets borgere skal ha samme rett til å få nødvendig og forsvarlig helsehjelp uavhengig av alder, økonomi og hvor i landet du bor. Alle eldre må få den hjelpen de trenger når de blir for syke og skrøpelige til å klare seg hjemme. Partiet De Kristne vil jobbe for at det må være tilpassede tjenester på alle kommunale nivåer: hjelp i hjemmet, hjemmesykepleie, hjelpemidler i hjemmet, omsorgsboliger og sykehjemsplasser, samt avlastningsplasser og dagtilbud.

Vi vil også legge til rette for eldre som ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tjenestene for pasienten må henge sammen i en kjede der alle ledd er like sterke. Partiet De Kristne vil jobbe for en helhetlig, tilrettelagt omsorgstjeneste i kommunene. Gjennom individuell plan (IP) og stykkprisfinansiering vil vi legge til rette for forutsigbarhet og valgfrihet for den enkelte bruker. Valgfriheten bør gjelde både hvilken kommune man vil bo i og på hvilket sykehjem eller omsorgsbolig i denne kommunen man vil bo i.

PDK vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. De eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset den enkeltes interesser og evner. Vi vil også arbeide for at alle beboere og brukere får nok mat og at denne er god og næringsrik.

Les også  Aktiv dødshjelp: Lettvint løsning på komplekse problemer?

Det er mange gode grunner til å stemme Partiet De Kristne som  vil:

 • Vedta nasjonale minimumskrav til innhold og kompetanse for ulike typer sykehus og etablere et tilsyn som etterser disse
 • La pengene følge pasienten, så pasienter fritt kan velge behandlingssted (rettighetsbasert stykkprisfinansiering)
 • Redusere bruken av egenandel på reseptbelagte medisiner
 • Øke investeringstilskuddet så det blir lønnsomt for kommunene å bygge sykehjemsplasser
 • At eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass
 • Kreve at alle på alders- og sykehjem har lovfestet rett på enerom
 • At ektepar, der den ene av helsemessige grunner må flytte på institusjon, skal kunne bo sammen om de ønsker det
 • Alle rettigheter som de eldre bør ha må lovfestes og det må få konsekvenser når lovene brytes.
 • Et uhildet eldreombud i hvert fylke må på plass Stykkprisfinansiere alders- og sykehjemsplasser (pengene følger bruker)
 •  Øke investeringstilskuddet så det blir lønnsomt for kommunene å bygge sykehjemsplasser
 • Gjøre det enklere for private å bygge alders- og sykehjem
 • Sikre en helhetlig kjede i eldreomsorgen og sette brukeren i fokus
 • Gi aktører i helsesektoren gode vilkår for å ta høyde for eldrebølgen
 • Fjerne trygdesamordningen for ektefeller Gi alle som ønsker det trygghetsalarm, uavhengig av økonomi
 • Sikre individuell tilpasning, både i hjemmet, i rehabilitering og på institusjon.
 • Sikre trygghet og forutsigbarhet gjennom individuell plan
 • Fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester til mennesker med lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G)
Del dette