PDKs klima og miljøpolitikk kort fortalt

RedaksjonenInnenriks, Stortingsvalg, ValgLeave a Comment

PDKs miljø og klima politikk

Klima, miljø og forvaltning

Partiet De Kristne ser det naturlig å skille mellom klima politikk, miljø og forvaltning. Klassisk kristen forståelse legger til grunn at Jorden er skapt av Gud, og at mennesket har et forvalteransvar. PDK mener derfor vi må forvalte kloden og ressursene som fins her på en langsiktig og bærekraftig måte, til beste for oss selv og fremtidige generasjoner. Industriutvikling og økonomisk vekst må skje på en måte som ikke ødelegger vann, jord og luft for dem som kommer etter oss.

PDK ser det naturlig å skille mellom klimapolitikk, miljø og forvaltning. Forvalteransvaret krever at vi holder naturen ren og omgivelsene sunne. Beskatter ressursene fornuftig og tar vare på planter og dyr med tanke på framtiden. At klodens klima blir vesentlig påvirket av menneskelig aktivitet er en tese vi ønsker et nøkternt forhold til. Inngripende tiltak må være fundert på forskning og fakta, ikke på ideologisk eller økonomisk motivert aktivisme.

Klima

Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Objektiv forskning kan vanskelig skille mellom naturlige variasjoner og menneskeskapte endringer. Alle funn viser at kloden har vært betydelige varmere tidligere med positive virkninger for både plante- og dyreliv. Frykten for variasjoner i klima kan tvinge fram uoverveide tiltak med høye kostnader for økonomi og kultur, og bereder grunnen for overnasjonal styring på bekostning av frihet og selvstyre.

På denne bakgrunnen vil PDK trekke Norge ut av internasjonale klimaavtaler, trekke tilbake forpliktelser og avvikle eller omprioritere alle klimatiltak og bevilgninger knyttet til dette formålet. Norge må tas ut av Paris-avtalen og den internasjonale handelen med klimakvoter må avvikles. Norske pengeoverføringer til andre land og internasjonale organisasjoner basert på klimapolitikk må stanses umiddelbart. Skatter og avgifter i Norge relatert til det samme må avvikles, inkludert avgifter rettet mot CO2-utslipp.

Dårlig fundert og tendensiøs klimapropaganda skal ut av skoleverk og læreplaner, og politisk aktivisme og ideologisk indoktrinering skal ikke forekomme i lærebøker på noe nivå.

PDK vil:

 • Gradvis redusere og fjerne alle elavgifter 
 • Skille mellom klima og miljø
 • Arbeide for en langsiktig forvaltning av natur og ressurser
 • Trekke Norge ut av alle forpliktelser knyttet til Paris-avtalen
 • Føre en selvstendig utformet miljøpolitikk uavhengig av FN og andre overnasjonale enheter
 • Sette av en fast prosentsats av oljefondet til utvikling av fornybar energi
 • Investere i gode miljøtiltak og innovativ miljøteknologi
 • Ta internasjonale initiativ for å fjerne plasten i havet
 • Fjerne merverdiavgift på varmepumper i private hjem
 • Trekke Oljefondets investeringer ut av selskaper som er produsenter av genmodifisert såkorn og stoppe selskaper som søker å få patent på menneskegitte rettigheter
 • Prioritere forskning
 • Stanse forskjellsbehandlingen av biler med ulik teknologi
 • Norges økende energibehov kan i sin helhet dekkes gjennom effektivisering og oppgradering av eksisterende vannkraftverk. 

Miljø og forvaltning

PDK mener behovet for en ren og frisk klode må holdes fram i internasjonale fora. Vi vil derfor jobbe aktivt med internasjonale avtaler som har som mål å begrense og reversere kortsiktig og skadelig utnyttelse av naturressursene.

Les også  Brudd på flaggloven ved Stange Rådhus!

Miljøtiltak skal ikke være tuftet på ubegrunnet frykt eller tendensiøs forskning. Særlig vil vi legge vekt på at tiltak skal være reelle og effektive. Vi vil ikke drive med symbolpolitikk eller tiltak som bare er egnet til å øke skattetrykket eller berike bedrifter og organisasjoner som lever av miljøindustrien.

PDK ser med bekymring på all plasten som finner vei ut i havet og havner i næringskjeden. Vi vil at Norge skal ta et internasjonalt initiativ til å lage en plan for opprensking av vannveier og havområder som er rammet. Norge bør bruke en del av det nåværende bistandsbudsjettet til å utvikle teknologi for å stanse flommen av plast fra verdens ti største elver og vannveier ut i havet.

 Ren energi

PDK ser positivt på ønsket om å gjøre kloden renere. Vi vil derfor sette av midler til videre forskning på nye og rene energikilder, og utvikle samarbeid med forskningsmiljøer i andre land som er verdensledende på disse områdene.

Selv om batteridrevne biler har positiv effekt på luftkvaliteten i våre største byer, ønsker vi ikke en hastig og forsert avvikling av biler med forbrenningsmotor. De fleste el-biler har ennå ikke nødvendig trekk- og lastekapasitet til helt å fortrenge den tradisjonelle bilen. Og dagens rekkevidde er ikke alltid forenelig med det norske kjøremønsteret i utkantstrøk. Det er også usikkert om produksjonen av ren kraft vil være stor nok til å dekke behovet for en utvidet el-bilpark i nærmeste framtid. Det er lite hensiktsmessig å kreve overgang til el-biler for å lade med strøm produsert på fossilt brensel. Partiet De Kristne vil også utrede de sikkerhetsmessige faktorene med tanke på batteribrann, særlig på ferjer og i tunneler.

Selv om vi ønsker fornybare energikilder velkommen, vil PDK stanse all videre utbygging av vindturbiner på norsk jord inkludert til havs.

Både på land og til havs har inngrepene og skadene på natur og landskap vist seg uforholdsmessig store, og effekten kan ikke forsvare kostnaden.  PDK vil forby utbygging av vindkraft og kreve at eksisterende produsenter betaler for fjerning av eksisterende anlegg.

 

Utdrag fra vårt nye partiprogram for 2021 – 2025 kan du kan lese HER.

Del dette