PDKs kommentar til regjeringsplattformen

Erik SelleStortingsvalgLeave a Comment

valget 2017

Regjeringsplattformen med Høyre, Venstre og FrP er klar.

Selv om PDK er alltid glad for en borgerlig regjering, er det tydelig at denne plattformen mangler et vesentlig dytt i verdikonservativ retning.

Det er nyliberalismen og globalismen som er i ferd med å få overtaket. PDK vil gå til velgerne med budskapet om at Norge trenger en borgerlig regjering med et verdikonservativt tydelig innsalg. Det er en rekke områder denne regjeringen bør se på:

Respektere Norges 2 ganger NEI til EU i folkeavstemninger.

Det betyr at Norge må beholde selvråderetten over vår finanspolitikk, energipolitikk og egne grenser. Norge må informere EU at vi vil ha permanent grensekontroll.

Landforsvaret er allerede desimert, og er ikke styrket på Jeløya, heller ikke sjøforsvaret. Det er ikke riktig at denne regjeringen, eller Stortinget, styrker norsk nasjonal forsvarsevne. Norge har blitt gjort til en fremskutt alliert jagerving avhengig av andre nasjoner på sjø og land.

Det er ikke i folkets ønsker. Heimevernet er grovt underfinansiert, og den nasjonale forsvarsevnen reduseres. SjøHV må seile igjen, kystkorvettene må beholdes, LandHV må styrkes med flere soldater, Andenes må beholdes og Brig Nord kan ikke svekkes slik som det ligger til grunn for nå.

PDK savner tiltak om matvaresikkerhet, beredskap og reetablering av såkornlager.

Ekteskapsloven står som en hasteinnført og lite gjennomtenkt lov. Ekteskapet er en juridisk institusjon mellom en mann og en kvinne. Barn har rett til mor og far. Det er en biologisk nødvendighet som loven må erkjenne og gjenspeile.

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven viser en aggressiv nyliberalisme som griper dypt inn i den private sfære. Dette burde være fremmed tankegods for en borgerlig politikk både på liberalistisk og konservativt hold. Den må behandles på nytt.

PDK vil ha bedre tiltak for å likestille mor og far i lovverket, og i praksis ved skilsmisser og deling av omsorg. Mange svært gode fedre er uten kontakt med sine barn i dette landet, det må regjeringen adressere.

Barnevernet må ha en total gjennomgang

Hva gjelder barnevernsansatte med privatøkonomiske interesser i sektoren, barnevernets holdning til den biologiske familie og finne primærløsninger i nær familie. Kun i ytterste fall, og når det ikke er noen andre løsninger for barnet må omsorgsovertagelse benyttes. Kontroll og oppfølgingsmekanismer for å sikre et trygt og riktig barnevern er ikke ivaretatt på Jeløya.

Tusenvis av barn gruer seg til skolen og blir mobbet hver dag i Norge. PDK krever at en borgerlig regjering legger til rette for flere kristne privatskoler finansiert på lik linje med den offentlige skole, og hjemmeundervisningsordninger, slik at elev og foreldre kan ha et reelt fritt skolevalg i Norge.

#metookampanjen har vist at gode holdninger mellom kjønnene ikke kommer av seg selv. PDK vil ha styrket kristendomsundervisningen i skolen, med et sterkere innslag av kristen etikk. Seksualiseringen av barn i barnehagen vil ikke bidra til annet enn konflikt og forvirring hos barn, og seksualundervisningen i skolen må gjennomgås med tanke på den etiske forankringen av biologien.

PDK vil ha en tydeliggjøring av at Norge skal være et land forankret i judeo-kristne verdier, slik det også kommer til uttrykk i den humanistiske arven i Europa. Identitetstildekning er og skal selvsagt være forbudt i det offentlige rom, hijab må forbys i barnehager og skoleverk og Norge vil ikke tillatte parallelle juridiske systemer som sharia.

PDK savner tiltak for å redusere antall aborter i Norge. Retten til liv, er det langsiktige målet, men vi er alle enige om at politikk som gjør at flere kvinner velger bort abort som et alternativ er bra for landet.

PDK oppfordrer regjeringen til å gjøre som både Russland og USA med flere andre land

Anerkjenne den de facto realiteten at Jerusalem er Israels hovedstad. Dette er en nødvendig erkjennelse å legge til grunn for en reell fredsprosess, og konsekvensen er at Norge nå må flytte sin ambassade til Jerusalem.

Regjeringen må rydde kraftig opp i den svindelen som er avdekket med norsk-pakistanske borgeres misbruk av familiegjenforeningsordningen. Med vår særskilte stilling med mange nordmenn med pakistansk bakgrunn må Norge også ta opp med pakistanske myndigheter minoritetenes situasjon i Pakistan og undertrykkelsen av kristne.

Arbeidet med å hjelpe flyktninger i nærområdene må styrkes, og skillet mellom reelle flyktninger og økonomiske immigranter må tydeliggjøres.

PDK krever en kritisk gjennomgang av bistandsindustrien, og særskilt Norges støtte til Clinton Foundation. PDK vil ha en nedbygging av den statlige bistanden, med en omlegging til privatsektor gjennom større skattefradrag for frivillige gaver.

Familieprofilen må styrkes i denne regjeringserklæringen.

Skilsmissetallet er urovekkende høyt i Norge. Politikerne må legge til rette for at tidsklemmen reduseres, og at ekteskapets suksesskriterier styrkes. Da handler det om tid og økonomi. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med stabile familier. Skatteklasse 2 må derfor økes, kontantstøtten må utvides og pensjonspoeng for hjemmeværende med barn eller pleietrengende foreldre må innføres.

PDK krever full stans i finansiering av terror! Pengeoverføringene til PLO/PA må stanses, og Norge må trekke seg fra giverlandsgruppen!

PDK vil at Norge går inn for å avvikle UNRWA og samle alle verdens flyktninger inn under en enhet, UNHCR.

Er du enig med PDK, så må du stemme PDK. I 2019 og 2021 kommer nye muligheter. PDK vil være med på å gjøre den borgerlige siden i norsk politikk bedre, og å dra den i en styrket verdikonservativ retning.

 

Erik Selle

Partileder

PDK

Del dette