Prinsipprogrammet


Her kan du lese vårt prinsipprogram.

Konservativt skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle,
uansett hvem man er eller hvor man kommer fra.


1. Vårt ideologiske fundament

Konservativt er et verdikonservativt parti som bygger på tradisjonelle kristne verdier, som trygghet og frihet for enkeltmennesket, og et praktisk ansvar for sin neste. Vårt ideologiske fundament er Bibelen, og den kristne tro og tradisjon som har preget Norge i snart tusen år.

Den jødisk-kristne kulturarven har preget samfunnet og menneskene i Norge fra kristenretten ble satt på Moster i 1024 og frem til i dag. Partiet ønsker å slå ring om denne arven, og vil videreføre den til kommende generasjoner. Her er De ti bud, menneskeverd og nestekjærlighet viktige elementer.


2. Retten til liv

Konservativt legger stor vekt på å beskytte individets rettigheter; formulert i Grunnloven og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Retten til liv er den mest grunnleggende av alle. Livet er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død. Konservativt vil derfor kjempe mot abort og aktiv dødshjelp. Ethvert liv skal bevares og beskyttes innenfor naturens rammer. Vi vil kjempe for at alle i Norge, om man er frisk, syk, rik eller fattig, skal ha den mest selvfølgelige rett til et rikt og fullverdig liv


3. Familien – Samfunnets byggestein

Konservativt ser familien og ekteskapet mellom én mann og én kvinne som samfunnets viktigste byggestein. Konservativt vil løfte frem det livslange, monogame ekteskapet mellom mann og kvinne som norm og ideal. Det tradisjonelle ekteskapet bør ha en juridisk særstilling.

En velfungerende familie er vesentlig for den oppvoksende slekt og fremtidige generasjoner. I familien kan barn under trygge og stabile forhold lære forskjell på rett og galt, bli kjent med sosiale normer og regler, og utvikle nærhet til andre mennesker. Sterke og stabile familier gir et sterkt og stabilt samfunn.

Konservativt setter barna i fokus, og mener barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget biologiske opphav. Barn skal ikke gjøres til et objekt som produseres utenfor den naturlige rammen av en biologisk mor og far.


4. Frihet, mangfold og ansvar

Selv om vi alle blir født med ulike evner, interesser og forutsetninger, er det vårt grunnleggende syn at mennesker skal ha frihet til å velge sin skjebne og utvikle sine talenter i trygg og hensynsfull samhandling med andre mennesker.

Konservativt vil derfor skape et samfunn som flytter mest mulig handlingsrom og ansvar tilbake til hver enkelt av oss, og ikke umyndiggjør oss til fordel for en stadig voksende stat. Vi vil bygge et samfunn med stor personlig frihet og handlerom, med en stat som ikke vokser utover sitt mandat, og med en solid forankring i vår jødisk-kristne arv.

Siden alle mennesker er unike, bør måten vi organiserer oss på gjenspeile dette og gi rom for forskjeller. For Konservativt er det derfor et ideal å finne løsninger som tar vare på mangfoldet, og ikke presser mennesker inn i samme form. Vi har også en grunnleggende respekt for menneskers rett til å ta ansvar for, og konsekvenser av, egne valg. Konservativt vil være en aktiv forkjemper for frihet, ansvar og mangfold for alle mennesker.


5. Stat og individ

Et velfungerende samfunn består av ulike aktører som alle har hver sin rolle å spille, og hvert sitt naturlige mandat. Konservativt ønsker et samfunn der disse rollene er tydelige og avgrenset, slik at ingen av aktørene går utover sitt mandat eller vokser ut over sine grenser på bekostning av andre.

Staten
Vårt ideal er en stat som er stor nok til å løse viktige fellesoppgaver, uten å ta over oppgaver som like gjerne kan løses av andre. Staten er fellesskapets tjener, og ikke dets formynder. Den skal være så liten og smidig som mulig, og primært legge til rette for oppgaver som kan løses av familie, marked eller det sivile samfunn. Konservativt mener at statens hovedoppgave er å løse de store, grunnleggende oppgavene som ikke kan løses på andre måter, som for eksempel å beskytte landets grenser, lage og håndheve lover, forvalte nasjonale ressurser og planlegge/finansiere helsevesen og nasjonal infrastruktur.

Det sivile samfunn
Det sivile samfunn er grupper og organisasjoner som uavhengig av staten, og uten tanke på profitt, engasjerer seg for felles interesser og formål. De tilhører den private sfære, og er i minst mulig grad styrt og finansiert av staten. Det kan eksempelvis være menigheter, idrettslag, fagforeninger eller sosiale bevegelser. Det sivile samfunn er på mange måter det “egentlige” samfunnet, der viktige samfunnsoppgaver løses med pasjon og mangfold, og der meninger og opposisjon dannes.

Det sivile samfunn skal ha frihet og handlingsrom til å løse viktige sosiale oppgaver, skape arenaer for fellesskap og danne meninger i det offentlige rom. Konservativt mener at et sterkt og levende sivilt samfunn er den beste garanti for et vitalt fellesskap og et pulserende demokrati, og vi ønsker at flest mulig av samfunnets oppgaver skal løses i og av det sivile samfunn.

Markedet
Selv om ingen økonomiske systemer er ufeilbarlige, mener Konservativt at det frie marked har vist sin egnethet for å skape vekst og fremgang for folk flest. Markedet er der verdier skapes, og markedet er det sivile samfunnets viktigste verktøy for å løse en rekke felles oppgaver og dekke fellesskapets behov.

Konservativt anerkjenner behovet for en viss statlig regulering av markedskreftene, først og fremst for å sikre reell konkurranse og hindre rovdrift av naturen og utnyttelse av arbeidstakere. Konservativt vil føre en økonomisk politikk som skaper langsiktige verdier på en bærekraftig måte. Gjennom satsing på kunnskap og gode og forutsigbare vilkår for næringslivet, vil vi ha som langsiktig mål å gjøre Norge uavhengig av petroleumsindustrien.


6. Tydelig støtte til Israel

Som eneste fungerende demokratiet i sitt område, fortjener Israel vår fulle støtte. Konservativt vil være en sann venn av det jødiske folk og staten Israel i en tid da mange lar seg forlede eller skremme til å vende dem ryggen.

Konservativt støtte til Israel er basert på folkerett og internasjonal jus. Vi holder fast ved at jødenes rett til landet bygger på deres historiske, kulturelle og religiøse tilknytning til landet gjennom over 3000 år. Retten bygger på en sammenhengende jødisk tilstedeværelse i området.

Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og til selv å velge sin egen hovedstad.


7. Smidige løsninger

Politikk handler ikke om store ord, men om konkrete endringer i sak etter sak. Konservativt fundament vil være styrende for hva vi mener i alle saker, men i møtet med den politiske virkeligheten vil vi søke praktiske og smidige løsninger som flytter grensesteinene i den retningen vi ønsker.

Konservativt er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.


Last ned prinsipprogrammet

Del denne siden