Smartmålere

Regjeringen har satt i gang en storstilt utbytting av strømmålere til såkalte smartmålere uten noen videre debatt. Det synes å ha vært en begrenset konsekvensutredning knyttet til kostnader, sikkerhet og helsefare på tross av at dette tiltaket berører praktisk talt alle bygg i Norge.

Målerne kommuniserer trådløst ved hjelp av pulset mikrobølgestråling. Målerne leser automatisk av to ganger i timen, men de signaler som medfører stråleaktivitet oftere enn to ganger i timen. NVE har bedt mennesker som er overømfintlige mot stråling å kontakte lege, men legene har fått beskjed om ikke å skrive legeerklæring i forhold til innstallering av målere. NVE har utøvd makt i kraft av sin monopolstilling og installert målere i de fleste boliger, til tross for kundenes motforestillinger. De som ikke har valgt å følge pålegget vil bli avkrevd høye gebyrer.

PDK mener at dette er uakseptabelt. PDK krever at regjeringen tar grep som ivaretar forbrukernes interesser og stopper NVE i å legge gebyrer på de kundene som nekter å bytte til smartmålere. Det bør også gjennomføres en konsekvensutredning om tillatte verdier for stråling når det gjelder folkehelsen. De kundene som ønsker det må få fjernet radiokortet i målerne. Avlesning kan da utføres manuelt.

Hjemmeundervisning

PDK ønsker større grad av informasjon i skoleverket om den rettigheten foreldrene har til å velge hjemmeundervisning som primær undervisningsform for barna sine. Dette vil bl.a. styrke foreldreretten og foreldreansvaret i en tid der staten tar over mer og mer av oppdrageransvaret for barna våre. Kvaliteten på hjemmeundervisningen skal sikres gjennom en tilsynslærer og nasjonale prøver. I Norge er det undervisningsplikt, ikke skoleplikt. Barna er foreldrenes ansvar, ikke statens.

Ny brigade i Sør-Norge

PDK vil styrke forsvaret i Norge. PDK ønsker derfor at en ny brigade etableres i Sør –Norge slik at Sør-Norge ikke står uten et reelt forsvar i en eventuell krisesituasjon.

Norsk vannkraftproduksjon

PDK sier Ja til nasjonal styring av Norsk vannkraftproduksjon. Gjennom nasjonal styring kan vi beholde norske ressurser på norske hender. Alle EUs energipakker er et skritt på veien mot et indre kraftmarked der kraften skal flyte fritt. Da Stortingsflertallet vedtok EUs 3 energipakke, og å avgi myndighet til Acer, ble Norge med på veien mot et indre kraftmarked fritt for «konkurransehindringer», som for eksempel nasjonale hensyn.

Nå er det snakk om EUs 4 energipakke, og EU setter opp tempoet for å få med nølende medlemsland. Omfattende og detaljert regelverk, kombinert med utvidet myndighet til Acer, sørger for tempo, og man ønsker å profittere på økt strømpris i Norge.

En rapport fra De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte, viser at vedtas denne pakken, kan det resultere i at mange hundre arbeidsplasser innen stål, jern og tre vil ryke. Fagforeninger i industrien står bak Industriaksjonen hvor en av kampsakene er «norsk kraft til norsk industriutvikling, stopp nye eksportkabler». PDK gir sin støtte til denne aksjonen, og vil at det skal være norsk selvbestemmelse over egen energi.

Pelsdyrnæringen

Partiet De Kristne ønsker fortsatt drift av pelsdyrnæringen under forutsetning av god dyrevelferd. Dette begrunnes ut fra distrikts- og næringspolitikk.

Familiehjelp i alle kommunar

Lavterskeltilbod for småbarns- og åleineforeldre. Utvida familiehjelp (Tidlegare husmorvikar) bør etablerast i alle kommunar i landet for å avlaste småbarns- og åleineforeldre i dei tilfeller der mor eller far p.g.a sjukdom, kriser, fleirlingsfødslar, eller andre årsaker ikkje greier å utføre dei daglege gjeremåla tilstrekkeleg over eit gitt tidsrom. Det er eit spesielt behov for dette tilbodet i byar med mange innflyttarar og/ eller studentar. Desse har lite eller ingen nettverk rundt seg til å avlaste i utfordrande situasjonar. Når familiehjelpa kjem til heimen, kan borna vera i heimen sjølv om foreldra er sjuke, eller andre kriser har oppstått. Den reint organisatoriske og praktiske bruken av denne stillinga må kvar enkelt kommune bestemme. Familiehjelpa skal berre brukast av barnefamiliar. Dette vil vera eit konkret og praktisk hjelpetilbod til barnefamiliar for å hjelpa dei over små og store utfordringar i kvardagen over ei gitt tid. Rettsvern til fosteret. Partiet De Kristne ser med bekymring på det store antallet aborter som har blitt utført kvart år sidan 1977 i Norge. Det ufødte barnet er totalt rettslaust når det gjeld retten til liv. I Norge i dag er det slik at det ufødte barnet har arverett, men ikkje livsrett. Slik kan det ikkje vere. Barnet er eit sjølvstendig individ med gener både frå mor og far. Barnet får næring frå mor gjennom eit blodfiltreringssystem i livmorveggen. Elles er det adskilt frå mor sin kropp. PDK vil difor gje barnet ein juridisk rett til liv.

Pensjon til gifte

Pensjonistar, gifte pensjonistar og sambuarar som går av med pensjon i dag, får ein reduksjon i pensjonen til 90 % av grunnbeløpet. Dette kan utgjere fleire tusen i året på utbetaling, noko som merkast på ei lita pensjonistlønn. Dette er ein reduksjon av opptjent pensjon og følest urettferdig. Ein skal ikkje straffast fordi ein er gifte eller bur saman. PDK vil difor jobbe for at pensjonistar får utbetalt 100 % av grunnbeløpet slik som ein rettmessig har tjent opp til.

Les resolusjonen om Kurdernes rett til eget hjemland ved å trykke på bildet under

Kurdernes rett til hjermland