Resolusjoner fra Partiet De Kristnes landsmøte
28.-30. april 2017

NAV med et menneskelig ansikt

NAV-kontorene stenges mer og mer for direkte kontakt fra brukerne, mens brukerne tvinges over på nettbaserte løsninger. Partiet De Kristne mener at dette er en uheldig utvikling. Det er viktig at brukere i en vanskelig situasjon kan dra til sitt NAV-kontor og få snakke med en person uten at dette er avtalt på forhånd. For mange oppleves det langt bedre å snakke direkte med en saksbehandler enn å skrive noe på en datamaskin. Vi ønsker derfor at alle NAVs kontorer opprettholder brukernes mulighet til å treffe en saksbehandler ved henvendelse.

Partiet De Kristne ønsker et åpent NAV med et menneskelig ansikt.

Frihet og ansvar gir robuste liv

Partiet De Kristne mener at mange av utfordringene relatert til samliv, barn, kriminalitet, rusproblematikk, helse, psykiatri, arbeidsledighet, sikkerhet, trygghet og økonomi, kan forebygges ved at befolkningen får større frihet og ansvar for egne liv. Vi ønsker å redusere den statlig styringen fra vugge til grav. Vi mener lavere skattenivå vil gi mennesker tid og økonomi til å styrke sin egen familie, bygge sterke, nære relasjoner og fortsatt ha overskudd til å bidra ovenfor medborgere og samfunnet forøvrig.

Stans menneskesmuglingen i norsk regi

Partiet De Kristne erkjenner behovet for å stanse de senere års ukontrollerte migrasjonsbølge til Europa. Partiet De Kristne vil ikke støtte en politikk som underbygger menneskesmuglere og trafficking. Praksisen med å la et norsk skip plukke mennesker opp tett inntil Libya-kysten og transportere dem til Italia må derfor stanses.

Partiet De Kristne vil støtte opp om arbeidet FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) gjør på bakken i Libya, og returnere båtene dit. Vesten må samtidig erkjenne sitt ansvar for situasjonen i Libya og bidra til aktiv nasjonsbygging for en snarlig gjenopprettelse av statsbærende institusjoner i landet.

Bredt borgerlig samarbeid

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti, med et avklart politisk ståsted. Vi vil sikre en borgerlig regjering ved et borgerlig flertall, og en stemme til Partiet De Kristne er en stemme til en borgerlig regjering.

Ny offentlig høytidsdag!

Partiet De Kristne ønsker å fornye helligdagsprioritering i Norge. 1. mai har mistet mye av sin nasjonale betydning og er i økende grad en politisk markeringsdag for den sosialistiske siden av norsk politikk. Frigjørings- og veterandagen 8. mai har fått økende betydning for dagens befolkning og er en samlende dag for hele nasjonen.

Partiet De Kristne ønsker derfor å flytte den offentlige høytidsdagen fra 1. mai til 8. mai.

Fra bistand til investering

Partiet De Kristne vil endre bistandspolitikken i Norge. Det er lite dokumentasjon på hvor godt bistandsmidlene fra Norge fungerer. Det er samtidig en økende kritikk mot at Norge bruker bistandsmidler på en måte som mangler folkelig forankring.

Partiet De Kristne vil fjerne taket på skattefritaksordningen på frivillige gaver. Vi vil redusere bistandsbudsjettet med 0,5% av BNP og opprette et investeringsfond for private til stimulering av venture kapital i mottakerland av norsk bistand.

Ja til kontanter

Partiet De Kristne mener kontanter er viktig for enkeltmenneskers frihet, og vil derfor opprettholde kontanter som pliktig betalingsmiddel i Norge.

Vi ønsker ikke et system som overlater enkeltmenneskers personlige trygghet og uavhengighet til banker og andre finansinstitusjoner. Vi vil heller ikke ha et finansielt system som er unødig sårbart for dataangrep eller inviterer til økt kontroll og overvåking.

Vi vil derfor kreve at alle som leverer varer og tjenester, både private og offentlige, også i framtiden skal ta imot kontanter på linje med annen betaling. Dette skal ikke gjøres unødig upraktisk for brukeren, og det skal ikke pålegges ekstra kostnader ved kontantbruk. Banker skal også plikte å ta imot og gi ut kontanter på linje med elektroniske overføringer, uten ekstra kostnader eller andre begrensninger.

Styrke Heimevernet

Partiet De Kristne vil styrke land-HV i antall og trening og beholde sjø-HV.

Næring og trygghet først

Partiet De Kristne mener rovdyrforvaltingen i Norge må ta hensyn til innbyggernes trivsel og opplevelse av trygghet, og der det oppstår konflikt mellom dyr og mennesker må landbruk og dyrehold gis prioritet. Der rovdyr blir en trussel mot folk og næring, skal fellingstillatelse derfor gis uten unødig opphold. Ulv som blir nærgående der mennesker og husdyr ferdes, skal skytes. 

Opprustning av stamveinettet gjennom lån av oljefondet

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, ble etablert i 1990 som et finanspolitisk instrument for å sikre langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter. Fondets markedsverdi har i dag passert 8000 milliarder kroner.

Fram til tredje kvartal 2016 har fondet har hatt en årlig avkastning på 5,7 prosent, før fradrag for forvaltningskostnader og prisstigning.

Partiet De Kristne mener imidlertid denne nasjonale formuen kunne vært forvaltet enda bedre. En britisk forskningsrapport fra 2013 indikerer at penger investert i samferdselssektoren gir en betydelig høyere avkastning, noen ganger opp mot 50 prosent.

Vi mener derfor det er god forvalting at Oljefondet brukes til å finansiere større samferdselsprosjekter i Norge. Særlig ønsker vi at Regjeringen prioriterer en kraftig og framtidsrettet opprusting av riksveinettet i Norge, med firefelts motorvei på sentrale strekninger over hele landet, spesielt tilrettelagt for tungtransport. Økt kapasistet og hastighet på veinettet vil lette varetransport og næringsutvikling, og legge til rette for økning i turistnæringen.

Moderne og effektiv infrastruktur er langsiktige og stabile investeringer som ikke er like sårbare for internasjonale konjunktursvingninger som aksjer og verdipapirer, og er derfor langt å foretrekke.

Vi legger til grunn at alle slike store veiprosjekter gjennomføres uten bruk av bompenger.

Resolusjonsforslag om kurdernes rett til hjemland

Kurdere er en etnisk folkegruppe i Vest-Asia, hovedsakelig bosatt i høylandsområdet omkring fjellkjedene Anti-Taurus og Zagros, dvs. hovedsakelig i det sørøstlige Tyrkia, det nordlige Irak, det nordvestlige Iran, samt det nordøstlige Syria. Den kurdiske befolkningen teller et sted mellom 25 og 30 millioner personer.

Kurdere et gammelt nomadefolk og den fjerde største folkegruppen i Midtøsten, men har aldri hatt en egen stat. Olje- og vannressurser gjør Kurdistan til et viktig territorium for statene som kontrollerer det, og kurdiske nasjonale aspirasjoner er gjentatte ganger slått ned ved krig og andre overgrep.

PDK støtter kurdernes rett til eget stort hjemland, Kurdistan, bestående av de landområdene de i dag hovedsakelig er konsentrert, dvs. det sørøstlige Tyrkia, det nordlige Irak, det nord-vestlige Iran og det nord-østlige Syria. Dette fordi de er blitt gjenstand for overgrep og forfølgelse i deres kjerneområder. Overgrepene mot kurderne taler for at de bør få sitt eget hjemland, slik jødene fikk sitt hjemland Israel av FN i 1947.

Det er et faktum i dag at den kurdiske befolkningen i dag har flere religioner, både muslimer og kristne (katolikker og protestanter). Det er derfor viktig at dannelsen av et fritt Kurdistan foregår på en demokratisk måte som ivaretar alle gruppers rettigheter i den nye staten.

 

Del denne siden