Resolusjoner Landsmøte PDK 2022


Landsmøte PDK 2022

Under årets landsmøte ble det vedtatt en rekke resolusjoner. PDK vedtok resolusjoner om aktuelle samfunnsspørsmål som partiet ser på som viktige. Disse resolusjonene er å anse som partiets offisielle standpunkt eller uttalelse i sakene.

PDK politikere fra hele landet samlet på landsmøte 2022

Barnets rett til liv

I 2021 ble det utført 10 841 aborter i Norge. 95 % av disse var selvbestemte. Med selvbestemmelse menes at barnets foreldre, med norske myndigheters velsignelse, tok bestemmelsen å frata barnet livet. For Partiet De Kristne står menneskets ukrenkelige verdi fast, og vi vil derfor verne om de forsvarsløse barna. Vår politikk er at ingen mennesker skal eller kan bestemme over andres livsrett. Ethvert skapt liv er ett fullverdig liv.

Sannhet og fakta i kjønns- og identitetspolitikken

Den radikale kjønnsteorien har i løpet av kort tid blitt implementert i vårt lovverk. Partiet De Kristne mener at tankesettet denne ideologien innehar, er skadelig for individ og samfunn. For både samfunnsutviklingen og rettssikkerheten er det avgjørende at den radikale kjønnsteorien med begrepene seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, fjernes fra norsk lovverk.

Sårbare barn og unge må beskyttes fra forvirring og identitetskrise som den radikale kjønnsideologien i skole og samfunn fører med seg. Vi vil ta Rosa kompetanse ut av barnehage og skole ved å reversere deler av den nye rammeplanen og fagplanen der denne skadelige ideologien er grundig og bredt implementert. Partiet De Kristne vil fortsette å jobbe for at norske myndigheter opphører sin praksis med å gi unge mennesker kjønnskorrigerende og livsvarig medikamentell behandling. Den identitetskrise som i dag preger en stadig voksende del av befolkningen, bør prioriteres i psykiatrisk behandling, og aktuelle samfunnsaktører må undersøke de bakenforliggende årsakene til den alvorlig voksende og høye forekomsten av kjønnsforvirring i dagens barne- og ungdomsgenerasjon.

Frihet fra kjønnsforvirrende undervisning

Partiet De kristne vil at born skal ha høve til å vekse opp utan bekymring om sitt eige kjønn. PDK vil ikkje at born skal kome heim frå skule og barnehage og lure på om dei blir mann eller dame når dei blir vaksne.

PDK vil at foreininga FRI sin tilgang til kjønnsforvirrande undervisning i skule og barnehage skal opphøyre. Born må få vere born utan tanke på kjønn før spørsmåla kjem naturleg opp etter som dei veks til. Skulen si oppgåve er å gje borna kunnskapsbasert læring fundamentert på vitskap skissert i opplæringslova (§ 1,1). Undervisningsopplegg og materiell som presenterer kjønnsideologi som ikkje er vitenskapleg bevist ut frå biologi, skal ikkje nyttast i skulen. Uttrykk som «kjønnsmangfald, du kan velje kva kjønn du vil vere og født i feil kropp,» skal ikkje prentast inn i borna våre. Kjønn skal ikkje ha fokus. Leik og læring skal ha fokus i skulen. Born med spørsmål om sitt kjønn som dei ikkje torer å snakke om heime, må få tilbod om avklarande samtaler.

NEI TIL KORONAPASS

Partiet De Kristne meiner at innføring av koronapass i forbindelse med Covid- 19, er i strid med grunnleggande prinsipp som samfunnet vårt bygger på. Koronapass vil ikkje hjelpe samfunnet fram til normalisering, men vil føre til at borgerane i Norge blir segregert og klassedelt.

Domstolsreformen

Justis og beredskapsdepartementet har ute på høring forslag om å gjeninnføre strukturen som var før domstolsreformen bli innført våren 2021. I praksis vil det si at en reetablerer de 37 tingrettene som ble lagt ned.

I dag har vi 23 tingretter, og departementet ønsker nå å gå tilbake til ordningen med 60 tingretter i Norge. Departementet signaliserer ingen endring i den laveste domstol, som er Forliksrådet. Partiet De Kristne ber om at det åpnes opp for at saker i Forliksrådet kan behandles i nabokommunen, dersom en av partene krever det.

I små kommuner der mange kjenner hverandre kan det være svært utfordrende både for Tingrettens dommere og saksøker/saksøkte å behandle saker, sjølv om det ikke foreligger inhabilitet. Dette er ekstra viktig når tvistesummen er økt opp til kr. 200 000,- før en kan bringe en tvistesak inn for tingretten, jfr. Tvisteloven § 6-2. Årsmøtet i PDK ber om at departementet også tar med denne endringen i forbindelse med endringen av domstolsreformen.

PDK vil at Norge fortsatt skal være en olje- og gassnasjon.

Det må utlyses tilstrekkelig nytt leteareal for konsesjonsrunder slik at norsk sokkel er attraktiv for både norske, utenlandske, små og store selskaper. Selskapene har vist stor vilje til å utfordre krevende forhold og har dermed skapt høy utvinningsgrad. Vi skal bistå i fortsettelsen av nasjonens naturgitte eventyr. Industrien er teknologisk verdensledende som ivaretar strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Samtidig som Europa og verdens energibehov øker, er det avgjørende at vi tilrettelegger for økt aktivitet på norsk sokkel.

Norges grunnlov skal ikke overstyres

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig udelelig og uavhendelig rike slik grunnlovens § 1 tilsier. Slik skal det fortsatt være. Alle internasjonale avtaler og medlemskap i multinasjonale organisasjoner inngått, og som er i strid med restriktiv tolkning av grunnlovens bestemmelser, skal reforhandles og/ eller sies opp. Dette gjelder avtaler og medlemskap hvor Norge avgir eller avstår suverenitet, herunder Forente Nasjoner, ACER og EØS-avtalen Avtaler og medlemskap som Storting og Regjering fremover inngår. Skal ikke overstyre Norges Grunnlov. Alle multinasjonale avtaler og medlemskap som inngås skal komme det norske folk til gode.

PDK ønsker økt matvareberedskap nå

Partiet De Kristne, PDK, har satt fokus på og etterspurt matvareberedskap siden PDK ble et landsparti i 2013. Vi har ment at «føre var»- prinsippet er det gjeldende i denne saken.

I Norge har de fleste partier vært positive til beredskap i valgkampen, men når de sitter ved makta har dette ikke blitt tatt på alvor. Konklusjonen: "Norge er et rikt land, vi kan kjøpe oss ut av kriser"

Like før krigen i Ukraina uttalte generalløytnant Robert Mood: «Kriger og katastrofer kommer til å skje, og da vil nasjonens evne til å overleve, avhenge av at vi har et aktivt landbruk i hele Norge.»

Så kom krigen, og vi ser allerede store endringer. Ukraina og Russland er blant verdens største korneksportører. Nå er det fare for at Ukraina blir importør istedenfor eksportør. I Norge ser vi dag store prisøkninger på både gjødsel, såkorn, drivstoff og strøm. Disse økningene fører til store tap for den norske bonden.

Nå er det krisesituasjon og da må det settes inn ekstratiltak slik at bøndene ikke skal komme skadeskutt ut og kanskje må gå fra gård og grunn. Det må åpnes opp for ekstratiltak denne våren, utenom jordbruksoppgjøret.

Det er tid for å skrive kontrakt med de bønder som har jordsmonn som passer til mathvete, slik at jorda blir benyttet til dette. Det kan også dreie seg om mindre arealer som man før ikke har benyttet. Er man sikret en god pris vil dette bli prioritert. Og for de som har lagringsplass må det betales god, raus lagringsgodtgjørelse f.o.m. september til den måneden det skal benyttes. Vi må ha kornlager både når det gjelder matkorn og såkorn, både sentralt og på gårdene.

PDK har hevdet at det er viktig med landbruk over hele landet. Jo kortere vei fra bonden til bordet, jo tryggere er selvforsyningen. Det samme gjelder kystfisket. Det beste forsvaret for landet vårt er at folk bor i hele landet. Faller primærnæringen, bortfaller de andre funksjonene i samfunnet, og distriktene blir avfolket. «Tar vi bort landbruket, rakner korthuset» sitat fra tidligere forsvarssjef, General Harald Sunde. Og samme mann sier: "Politikerne må gi landbruket slike vilkår at det lønner seg å produsere mat". PDK ser alvoret i dette, og tiltak må igangsettes umiddelbart.

Elektrifisering av plattformene i Nordsjøen

PDK vil ikke legge til rette for at operatører av og rettighetshavere til lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel skal benytta landstrøm til drift av installasjoner.

Fornybarbransjen sin organisasjon, Norwea, har beregna et behov på rundt 15 TWh etter elektrifiseringa av sokkelen. Dette tilsvarer meir enn 10 % av Norge sitt samla kraftforbruk i 2021 som var på 139,7 TWh i følgje Statnett.

Vindkraft produserer 14,8 TWh i eit normalår i følgje Energifakta Norge. Equinor har sagt at dei vil, i lag med sine partnarar, planlegge å investere 50 mrd. kroner for å kutte utslepp frå plattformene. På grunn av skattesystemet vil mesteparten av dette bli betalt av staten. Rekninga får vi skattebetalarar. I dag er det gassturbinar som leverer straum på plattformene i Nordsjøen. Equinor vil kutte sine utslepp med 40 % innan 2030 og nesten fullstendig innen 2050. For å få dette til må ein bygge straumkablar frå land og bygge ut infrastrukturen på land. D.v.s. Vestland fylke og då spesielt Sogn og Fjordane vil få belastninga med fleire vindturbinar og sår i naturen etter forsterking av straumkabelnettet. Ikkje berre vil naturen vår, som vi er så stolte av, bli rasert, men også straumprisane vil fyke til vers. Alt no ser vi vindturbinar langs heile kysten av Sogn og Fjordane. Seniorforsker Asbjørn Torvanger i Cicero, seier at miljøgevinsten er usikker sidan denne gassen vil bli sendt til Europa og brent der.

Den økte etterspørselen dette tiltaket medfører øker pris på elektrisk strøm til norske forbrukere og er heller ikkje gunstig med tanke på transport eller bruk av energi. Investeringer i kabler mellom fastlandet og offshoreinstallasjoner er feilinvestering som øker kostnader, transportbehov og tap av energi. PDK vil ikke tillate at kostnaddene til slike kraftkabler kvalifiserer til fradrag i petroliumsskatteloven.

PDK krever at dersom "vanlige folk skal komme først" . Så må regjeringen umiddelbart stanse denne utbyggingen! Det blir for store konsekvenser for land og folk å skulle forsyne sokkelen, og Europa med ren elektrisk kraft fra Norge.

Del denne siden