Respekten for livets ukrenkelighet må være basisen

AdminFamilieLeave a Comment

Respekten

Retten til liv

Partiet De Kristne anser respekten for livets ukrenkelighet å være basisen for et trygt og velfungerende samfunn, og retten til liv selve grunnlaget for alle andre rettigheter. Vi vil derfor arbeide utrettelig for at livet skal vernes fra unnfangelse til naturlig død.

Vern om det ufødte liv

Partiet De Kristnes mener at provosert abort er å ta liv, og ikke skal være tillatt etter norsk lov. Vi vil derfor arbeide for at dagens abortlov («Lov om svangerskapsavbrudd») avvikles til fordel for en grunnlovsfestet rett til liv fra unnfangelse til naturlig død.

Vi vil at alle barn i Norge skal bli født og få vokse opp i trygghet. Partiet De Kristne vil derfor arbeide så bredt som mulig for å få ned aborttallene, gjennom både økonomi, helsevesen, jus, sosiale strukturer og holdningsskapende arbeid. Vi vil blant annet se grundig på årsakene til abort i Norge, og sette inn tiltak som kan hjelpe gravide å fullføre sitt svangerskap. Vi vil legge til rette for frivillige organisasjoner som arbeider for å hjelpe vordende mødre. Vi vil også se på økonomiske tiltak som vil gjøre det lettere for enslige gravide å bære fram barnet, og gjøre det enklere med innenlands adopsjon når målet er at et barn kan bæres frem.

Både det offentlige og den aktuelle fastlegen skal plikte å informere gravide om barnets utvikling, om eksisterende støtteordninger, om de etiske betenkelighetene med abort og om mulige senskader for mor. Det skal også informeres grundig om mulige psykiske og følelsesmessige konsekvenser på lang og kort sikt, fortrinnsvis for både mor og far.

Gravide skal ha rett på en samtaletime med kvalifisert helsepersonell tidlig i graviditeten. Denne skal ha fokus på juridiske rettigheter og muligheter for praktisk og økonomisk hjelp. Leger og annet helsepersonell skal ikke på eget initiativ foreslå abort for en gravid pasient.

Partiet De Kristne vil kreve at myndighetene straks gjør nødvendige presiseringer i dagens abortlov, for å hindre at mor kan få fjernet det ene fosteret når hun er gravid med mer enn ett barn.

Reservasjonsrett

Så lenge provosert abort er tillatt i Norge, skal det være full reservasjonsrett for alt helsepersonell. Ingen skal føle noe juridisk eller emosjonelt press til å delta i et inngrep som strider mot deres samvittighet.

Aktiv dødshjelp

Partiet De Kristne mener livet er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død. En naturlig konsekvens av dette, er at vi vil bekjempe alle skritt i retning av aktiv dødshjelp i Norge. Vi mener det i enkelte tilfeller kan forsvares å avslutte livreddende behandling, men ikke aktivt å avbryte et annet menneskes liv.

Partiet De Kristne vil:

  • Grunnlovsfeste retten til liv fra unnfangelse til naturlig død
  • Arbeide for å stramme inn dagens abortlov
  • Arbeide for lovendringer som kan bidra til å senke aborttallet i Norge
  • Forby tvillingabort med umiddelbar virkning
  • Legge bedre til rette for innenlands adopsjon
  • Opprettholde engangsstønaden til mødre uten rett til barselpermisjon
  • Gjennom skole og helsevesen øke bevisstheten rundt konsekvensene av uforpliktende seksuell omgang
  • Legge til rette for organisasjoner som driver opplysningsarbeid for gravide
  • Si nei til forskning på stamceller fra ufødte barn
  • Si nei til blodtesten NIPT
Del dette