Skolens lærere må fritas fra å gi karakterer

AdminFamilie, Innenriks, PDK, StortingsvalgLeave a Comment

I 2019 så vi i Brennpunkt et program med tittelen «Kjønnskampen». Der kom sannheten frem! Ved de nasjonale, anonyme prøver viste det seg at gutter er flinkere enn jenter både i matematikk og engelsk.

Skolens lærere må fritas fra å gi karakterer til elevene.

I 2019 så vi i Brennpunkt et program med tittelen «Kjønnskampen». Der kom sannheten frem! Ved de nasjonale, anonyme prøver viste det seg at gutter er flinkere enn jenter både i matematikk og engelsk. I norsk er de like gode. Men det er ikke de nasjonale, anonyme prøver som teller når karakterer skal settes og man skal søke seg til videre studier. Da er det de enkelte (stort sett kvinnelige) læreres subjektive karaktersettinger på standpunktprøver som i all hovedsak er avgjørende for den enkelte elevs karakterkort, muligheter for å komme videre og derfor deres fremtid.

Jenter er ikke flinkere enn gutter!

Jenter har ikke bedre forutsetninger enn gutter for høyere utdannelse.

Den forfordeling av studieplasser til jenter som har skjedd de siste 30-40 år er en storstilet skandale!

Hvorfor har jenter på mange måter overtatt alle studieretninger og mange maktposisjoner?

Jenter har kommet frem fordi politikere, samfunnet generelt og ikke minst kvinnebevegelser har ønsket at jenters stilling og yrkesmuligheter i samfunnet skal styrkes.

Jenter har kommet frem fordi politikere og offentlig betalte forskere har fortalt samfunnet at jentene er flinkest og mest iherdige, og fått med seg politikere, rektorer og lærere på denne påstanden.

Jenter har kommet uforholdsmessig langt frem fordi samfunnet har stilt positive forventninger til jentene – og negative forventinger til guttene!

Jenter har kommet frem fordi de er blitt gitt bedre karakterer av skolens lærere selv om jentene ikke er flinkere!

Jentene har kommet frem fordi de blir forfordelt til 120 studier.

Politikere har krevd jenter inn i flere ledende stillinger og verv – og de har fått disse også selv om de har vært mindre kvalifisert.

Jentene har kommet frem fordi jenter går i tog og krever! Gutter går ikke i tog og krever.

I dag er derfor situasjonen den at det stort sett er jenter som er best kvalifisert til ledende stillinger, fordi gutter ikke har fått den samme mulighet til å kvalifisere seg.

Myten om at jenter generelt er flinkere er en myte. Eller en politisk løgn fremprovosert av politisk agenda!

Skolen gjør guttene til tapere.

I 50- og 60-årene ble gutter fortalt at de måtte være flinke på skolen fordi de skulle bli familieforsørgere og ta ansvar! De skulle bygge landet! Det ble stilt forventninger til gutta! Derfor jobbet de iherdig og gikk reallinjen, naturfaglinjen og handelsgym. For etterpå å ta lange studier innen ingeniørfag, medisin, jus, økonomi osv.  Nå er det snart ikke gutter igjen i disse studieretninger.

Gutter har de siste 50 år ikke hatt noen som har talt deres sak. Hverken politikere, psykologer, ledere, lærere eller andre. Ingen har stilt positive forventninger til dem. Ingen har stilt krav til dem. Det vil si: samfunnet har forventet at de gjorde det dårligere på skolen enn jenter. Gutter har godtatt sin situasjon og kanskje etter hvert trodd at de var jentene intellektuelt underlegne. De fikk jo alltid dårligere karakterer og kom ikke inn hverken på den videregående skolen de hadde ønsket eller den høyere utdannelsen som var målet.  De har krummet nakken og gjort det beste ut av sin etter hvert mer og mer tapende situasjon. Funnet seg i det nest beste. Eller det tredd beste.

Gutter er tapere. Deres utdannelse er i dag generelt dårligere enn jentenes. De blir ikke lenger leger og jurister. Selv ingeniørjobbene har jentene overtatt. Selvbildet har blitt lavere. Jentene finner dem ikke lenger så attraktive, og mange går derfor ensomme gjennom livet. Uten kone. Og uten barn. Noen har ikke klart situasjonen, resignert og kanskje bukket under.

Og så viser det seg at mye av deres situasjon skyldes at deres (kvinnelige) lærere gjennom ungdomsskolen og videregående har gitt dem dårligere karakterer enn de fortjente. Fordi de kvinnelige lærerne forventet at de var dårligere og derfor konsentrerte både oppmerksomhet og stimulans om jentene.

Lærere skal ikke lenger være dommere

Det ene som skal til for å fjerne denne skjevhet som hele samfunnet lider av er enkel:

 • Skolens lærere skal fritas for all karaktersetting i alle fag på alle trinn i ungdomsskolen, videregående skole, høyskoler og universitet. Ingen lærer / foreleser skal dømme sine egne elevers prestasjoner. Det skal en annen, nøytral instans gjøre!
 • Alle tellende prøver i alle fag skal utarbeides sentralt og være lik for alle elever på samme skoletrinn/studieretning i hele landet – og gjennomføres samtidig.
 • Prøvene skal ikke bare lages sentralt – men også bedømmes sentralt, slik at man blir gitt samme vurdering uansett hvor i landet man bor, og uansett hvilken skole man går på.
 • Prøvene skal i størst mulig utstrekning være utarbeidet slik at besvarelsene kan leses og bedømmes av datamaskiner («multiple choice»-oppgaver?). De besvarelser som skal vurderes av mennesker skal alltid vurderes av to personer – uavhengig av hverandre. Dersom de to gir forskjellige karakter skal en tredje person trekkes inn, og karakter gis på grunnlag av en samlet vurdering.
 • Besvarelsene skal være anonyme, slik at man ved bedømmelse og karaktersetting bare har informasjon om klassetrinn og studieretning – ikke om skolens navn, elevens navn eller kjønn.

Karaktersetting er for viktig for hver enkelt elevs fremtid til at den skal kunne settes vilkårlig eller subjektivt.

Lærernes situasjon

Dette skal gi en helt ny, og positiv tilværelse for lærerne. Heretter skal de bare være lærere/pedagoger – og kanskje også til en viss grad psykologer og omsorgspersoner. De skal formidle kunnskap – og legge til rette for at alle elevene i klassen skal kunne henge med.

De skal med andre ord bare ha den positive rollen å bygge miljø og kunnskap – og ikke lenger være dommere. De fritas for dommerrollen – den overlates til andre. Det at lærerne ikke lenger skal være dommere vil frita dem for veldig mye arbeid – som heller kan brukes enten til bedre undervisningsforberedelser og/eller flere ukentlige undervisningstimer.

Rektorer og lærere vil – ikke minst – bli skjerpet i sin pedagogiske virksomhet. For nå blir det konkurranse. Skoler og lærere vil få en klar tilbakemelding – gjennom nøytralt satte karakterer – om hvorvidt deres undervisning holder mål eller ikke.

Konklusjon – virkninger av modellen

Det er hevet over tvil at denne modellen, hvor alle prøver blir like over hele landet, og alle besvarelser karaktersettes anonymt og sentralt, vil føre til at man ikke bare får mer riktig karaktersetting, men:

 • Standpunktkarakterer utgår
 • Gutter og jenter vil konkurrere på likt nivå¨
 • Gutter vil igjen få den status i samfunnet de fortjener
 • Elevene vil merke at de får igjen for innsats
 • Bedre miljø mellom lærere og elever når lærere ikke lenger skal dømme elevene
 • Opptak til høyere skoletrinn/studier vil skje på et mer korrekt grunnlag
 • Åpenbart en stimulans både for lærere og elever til innsats
 • Det blir viktig for læreren å få alle elever med i kunnskapsbyggingen. De elever som i dag ikke får oppmerksomhet av lærer vil merke en stor forskjell.
 • Lærernes evner som lærer kan måles mer objektivt og vil gi et bedre grunnlag både for lønn, avansement og andre ansettelsesbetingelser
 • Skoler kan sammenlignes mer objektivt – basert på elevenes karakterer, og gi grunnlag for å vurdere tiltak

Digresjon om dette års vedtak om å droppe eksamen

I år har myndighetene besluttet at eksamen på videregående skole skal droppes. Det vil derfor være lærernes subjektive standpunktkarakterer, iblandet deres sympatier og antipatier for elevene, som vil telle i alle fag for videre studier. Hvilken katastrofe for samfunnet og for de elever som blir negativt berørt.

 

Dan-N. Siggerud

Stortingskandidat PDK

Del dette