Stat, kommune og norsk suverenitet

AdminInnenriksLeave a Comment

stat

Stat og kommune

Konstitusjonelt  monarki

Norge som stat skal forbli et konstitusjonelt monarki som beskrevet i Grunnloven. Suverenitet skal ikke avgis i strid med Grunnlovens paragrafer 1 og 115.

Mindre byråkrati

PDK ønsker en så liten stat som mulig, men så stor som nødvendig. Det er de folkevalgte som styrer Norge, gjennom tilliten velgerne har gitt dem over stemmeseddelen. Ikke byråkratiet.

Det er et overordnet mål for Partiet De Kristne å redusere offentlig byråkrati i størst mulig grad. I all forvaltning ønsker vi at saker løses på lavest mulig nivå, og så nær den det gjelder som mulig. Staten skal primært løse oppgaver som ikke kan løses på kommunalt nivå, kommunen primært det som ikke kan løses i familie og nabolag. Dette sikrer størst mulig frihet, mangfold og følelse av eierskap for den enkelte.

Partiet De Kristne vil avvikle fylkeskommunen som administrativ størrelse. Oppgaver som i dag tilfaller fylkeskommunen, legges til henholdsvis kommune og stat.

Partiet De Kristne vil satse tyngre på kommunen som styringsenhet. Dagens ordning innebærer sterke føringer fra sentralt hold, og gir liten frihet for lokaldemokratiet. Vi vil derfor gi kommunene større frihet i forhold til budsjett og tilpasning av regler og forskrifter til lokale forhold.

Partiet De Kristne ser positivt på at kommuner som av historiske, geografiske og demografiske grunner hører naturlig sammen, slår seg sammen til større enheter. Dette bør skje frivillig og uten økonomisk press, etter avstemninger i befolkningen. I slike prosesser må det lages forpliktende planer for hvordan befolkningen lengst unna det nye kommunesenteret skal sikres et godt tjenestetilbud også etter sammenslåingen.

Partiet De Kristne vil også kreve økt bruk av folkeavstemninger i avgjørende veivalg for nasjonen.

Desentralisering  og kostnadskontroll

Partiet De Kristne vil ta hele landet i bruk. Der det er praktisk mulig vil vi legge offentlige institusjoner utenfor Oslo, og gjerne også utenfor det sentrale Østlandet. Dette skaper arbeidsplasser og generell økonomisk vekst i distriktene. Vi vil også påse at toppledere rekrutteres etter kvalifikasjoner alene, og ikke etter geografisk nærhet til hovedstaden.

Direktører og ledere i statlige foretak skal ha konkurransedyktige lønnsavtaler, men vi vil ha tydelige lovreguleringer på lukrative pensjonsordninger og «fallskjermer» i offentlige stillinger.

Forvaltning og regulering

Partiet De Kristne ønsker at all offentlig forvaltning skal være effektiv og smidig, med enkle og forutsigbare kjøreregler. Hverken næringslivet eller privates rett til å disponere egen eiendom skal detaljstyres. Lovverket skal primært rettes inn mot å lage et romslig rammeverk som gir nøytrale og forutsigbare forhold for alle. Det betyr blant annet at vi vil redusere antall høringsinstanser, begrense innsigelseretten i arealsaker og lage lover som overlater minst mulig til saksbehandleres skjønn.

Partiet De Kristne ønsker at det skal være mulig for alle å skaffe seg egen bolig uten å måtte binde opp to fulle inntekter i flere tiår. Gjeld knyttet til bolig er den viktigste grunnen til at familier får lite tid sammen. Begge foreldrene må i arbeid, barna må i barnehage og verdifullt fellesskap forsvinner i stress og tidsklemme.

Det er ikke et offentlig anliggende å subsidiere boliger, men myndighetene skal heller ikke drive kostnadene til boligbygging oppover i urimelig grad. Partiet De Kristne vil ha et lovverk som gjør det enkelt og rimelig å bygge egne boliger, og på den måten fremme en variert, naturlig og levende boligmasse tilpasset ulike ønsker og behov. Det må blant annet bli enklere, billigere og raskere å skille ut tomter fra egen eiendom. Det må også bli lettere å bygge egen bolig uten urimelige og kostnadsdrivende særkrav til utforming og tekniske løsninger. Utgangspunktet må være at både private og profesjonelle utbyggere må få bygge det de vil på egen eiendom.

Partiet De Kristne vil:

 • Utrede avvikling av fylkeskommunen
 • Forenkle offentlig sektor, slik at behandlingstid og kostnader reduseres
 • Forenkle Plan- og bygningsloven slik at det blir billigere å bygge nye boliger
 • Gi kommunene større råderett over økonomi og arealplanlegging
 • Kreve bindene folkeavstemning ved planlagte kommunesammenslåinger
 • La offentlig finansierte tjenester driftes av private (anbud) der det er hensiktsmessig
 • Innføre svartidsgarantier i all offentlig forvaltning
 • Redusere antall statlige innsigelsesinstanser
 • Begrense muligheten for innsigelser der planforslag er i samsvar med overordnede planer
 • Differensiere 100-meterregelen, slik at den ikke slår urimelig ut i områder med en annen topografi og bebyggelse enn i bynære områder på Østlandet
 • Pålegge kommuner med boligmangel å frigjøre egne arealer til boligformål
 • Vektlegge lokale interesser ved vern av naturområder
 • Liberalisere kravene til utleieenheter/sekundærboliger
 • Åpne for privat bygging av studentboliger på samme vilkår som studentsamskipnadene
 • Fjerne dokumentavgiften
 • Flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo
 • Lovregulere etterlønninger og pensjonsordninger i offentlige lederstillinger
Del dette