Styrk kjernefamilien, styrk nasjon vår

Tom HenriksenFamilieLeave a Comment

Ja til en god familiepolitikk

Kjernen i en sterk og framgangsrik nasjon er solide ekteskap og familier er den viktigste byggesteinen for et sterkt og sunt samfunn

Styrk kjernefamilien, styrk nasjon

Kjernen i en sterk og framgangsrik nasjon er solide ekteskap og familier er den viktigste byggesteinen for et sterkt og sunt samfunn. Vi vil løfte fram det varige, monogame forholdet som norm og ideal, og definere ekteskapet som en livslang forening mellom én mann og én kvinne. Målet må være å skape sterke, robuste familier med sterk foreldrerett og eierskap til egne barn, og med stor frihet til å innrette sine liv som de ønsker.

Alle barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget opphav. Vi vil derfor motarbeide alle forsøk på å gjøre barn til et objekt som skal produseres utenom den trygge rammen av en biologisk mor og far. Det er viktig at hele lovverket, både ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven, bygger på prinsippet om at alle barn har rett til å vokse opp med begge sine biologiske foreldre.

En tydelig retning for å styrke kjernefamilien

Dette kan lett bli store ord. Det viktige er hvordan skal vi vise dette i praktisk politikk? Her følger en del eksempler som peker ut en retning:

  • Legge til rette for at foreldrene som selv ønsker det, kan ta seg av barna mens de er små i permisjonsperioden. La foreldrene fordele foreldrepermisjonen seg imellom.
  • PDK ønsker å fjerne økonomi som et kriterium for tildeling av samvær. Vi vil derfor endre ordningen med barnebidrag. Hver av foreldrene dekker egne utgifter ved samvær.

Ved delt omsorg bør begge foreldrene få sin andel av barnetrygden. Ordningen med utvidet barnetrygd fjernes

  • Innføre maksimaltid for barn i barnehagen
  • Si nei til innføring av Rosa kompetanse i barnehager og barneskoler
  • Likestille offentlig og private barnehager økonomisk.
  • Gi alle foreldre den samme støtten som i dag tilfaller dem som bruker barnehagen
  • Barnetrygden skal ikke tas med i grunnlaget for beregning av sosiale ytelser.

Det langsiktige mål er imidlertid at hver familie betaler mindre skatt, og at nødvendig barnehageutbygging reguleres av det frie markedet.

  • Styrke fars rettigheter som omsorgsperson ved samlivsbrudd

For å nevne noen av PDK´s familieprioriteringer.

Over lang tid har det vært ført en politikk fra stortingspartiene som har svekket familiens rolle i samfunnet. Familiene har fått mindre ansvar og handlingsrom, og hensynet til ‘arbeidslinja’ har vært prioritert før familienes behov. Ønsket mitt er å gå motsatt vei og styrke kjernefamilien.

Del dette