Våre kjernesaker • Frihet og trygghet for alle

  For at du og jeg skal blomstre og ha det godt, trenger vi både frihet og trygghet. Frihet til å leve det livet Gud har lagt foran oss, med gode vilkår for personslig vekst, og med rom til å uttrykke oss gjennom ord og handling. Det betyr at vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss: tros- og ytringsfrihet, respekten for individet, og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet. Men det betyr også at vi ikke skal legge unødige begrensninger på hverandre.

 • Ja til nasjonalstaten, nei til globalisme

  Rent økonomisk står Norge i en særstilling i verden. Det gjør oss sikkerhetsmessig utsatt, men det gir oss også ressurser til å gjøre en forskjell internasjonalt. Partiet De Kristne mener vi trenger et nært sikkerhetspolitisk samarbeid med andre makter, men at vi ikke hører hjemme i en union med andre stater.

 • Nei til EØS
  PDK ønsker å avvikle EØS avtalen, PDK vil heller satse på bilaterale avtaler med våre nærmeste handelspartnere.
 • Retten til liv
  I et trygt og velfungerende samfunn burde retten til å leve være en selvfølgelig ting. Det er det dessverre ikke. Hvert år drepes nærmere femten tusen tilfeldige barn allerede før de er født. I den andre enden av livet blir presset om å få "hjelpe" folk inn i døden stadig større. Livet er hellig og ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død. Ethvert liv skal bevares og beskyttes med alle midler. Partiet De Kristne vil ta kampen for at alle i Norge, om man er frisk, syk, rik eller fattig, skal ha den mest selvfølgelige rett til et rikt og fullverdig liv.

 • Våre pensjonister
  PDK vil fjerne all skatt på alderspensjon og gi alle pensjonister anledning til å tjene penger uten avkorting av opparbeidet pensjon. At for gifte og samboende pensjonister skal grunnpensjonen bli 100% av grunnbeløpet. PDK vil at alderspensjonen ikke skal underreguleres med 0,75% av grunnbeløpet
 • JA til kontanter
  Kontanter er i dag et tvungent betalingsmiddel. PDK mener det er viktig for borgernes frihet at det fortsetter å være slik.
 • Ja til bedre helsetilbud i Norge
  PDK vil fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester til mennesker med lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G.) PDK vil at pengene skal følge pasientene og ikke omvendt. PDK vil likestille tannpleie med helsepleie.
 • Tydelig støtte til Israel

  Som det eneste fungerende demokratiet i området, fortjener Israel vår fulle støtte. Partiet De Kristne vil være en sann venn av det jødiske folk og staten Israel i en tid da de fleste lar seg forlede, eller skremme, til å vende dem ryggen.Partiet De Kristnes støtte til Israel er ikke basert på at de gjør alt perfekt. Vår støtte er basert på folkerett og internasjonal jus. Vi vil i alle ting helhjertet støtte Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og til selv å velge sine ledere og sin egen hovedstad. Partiet De Kristne vil arbeide for at Norge som nasjon i framtiden skal ha et aktivt bilateralt samarbeid med Israel.

 • Nei til vindturbiner til lands og til havs
  PDK ønsker å oppgradere vannkraftverkene i Norge, og fortsette med å tilby ren energi til alle husstander i Norge. PDK vil nasjonalisere all vannkraft.
 • Trekke Norge ut av FNs migrasjonsavtele og Paris avtalen
  Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Norge må tas ut av Paris-avtalen og den internasjonale handelen med klimakvoter må avvikles. PDK vil også at agenda 2030 ikke blir implementert i Norge.
 • Ja til et familievern
  Barnevernet slik det er i dag må gjennomgå en gjennomgripende reform. Dagens Barnevern skal deles i to, med en familietjeneste og en påtalemyndighet som langt på vei skal jobbe uavhengig av hverandre. • Familietjenesten skal, når det er nødvendig og ønsket, hjelpe familiene og sette dem i stand til å ta vare på sine oppgaver. • Påtalemyndigheten for barn og ungdom skal kunne gripe inn ved fare for liv og helse, dog etter kjennelse fra uavhengig dommer. Omsorgsovertagelse og straffeforfølgelse skjer kun i tråd med politifaglig vurdering av straffeprosessloven og etter straffeprosessens regler.
 • Reversere nærpolitireformen
  Reversere den såkalte «nærpolitireformen» og sikre operativt personell ute i lokalmiljøene. PDK vil også senke kriminell lavalder til 14 år. PDK vil også se på muligheten til å opprette ungdomsfengsel

 • Et sterkere forsvar
  PDK vil ha en forsert hurtig oppbygging av forsvaret i Norge.
 • Avvikle og privatisere NRK
  PDK vil Selge NRK og fjerne den statlige finansieringen helt.
 • Innvandring

  Som hovedregel bør mennesker hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressurser og er mindre belastende for den det gjelder og deres familie. Dette vil også være mer rettferdig, da man i større grad kan hjelpe dem som ikke har ressurser til å reise helt til Norge for å søke opphold.

 • Skatter og avgifter

  Partiet De Kristne vil forenkle avgiftsstrukturen både i stat og kommune. Vi vil ha et selvkostprinsipp, der øremerkede avgifter i utgangspunktet skal dekke selvkost for det avgiften gjelder. Offentlige inntekter skal i hovedsak komme fra ordinære skatter. Det er en del av Partiet De Kristnes grunnleggende ideologi at det offentlige apparatet skal være så lite og smidig som mulig. Når staten tar på seg færre oppgaver, vil det bli behov for færre kroner inn i statskassen. Det betyr igjen lavere skatter, og større økonomisk handlingsrom for den enkelte

Image
Image
Image

Del denne siden