Vi må stå bak rettighetene til våre barn og rettighetene de skulle ha hatt sammen med retten til det biologiske båndet

RedaksjonenBarnevernet, FamilieLeave a Comment

Stem nytt, stem trygt, stem med hjertet

I går slo PDK ring rundt Stortinget for våre barn og familier.

Det biologiske prinsippet er brutt med dagens barneverns politikk og man ser ikke endringer i dagens samfunn selv med 11 dommer mot Norge fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Høyesterett slår fast brudd på EMK artikler i 2020, selv om de har vært med på å avvise disse sakene i Høyesterett tidligere. Rundskriv til dagens barnevernskontorer endrer ikke holdninger eller retning for å etterleve menneskerettighetene i Norge.
Dagens system med barnevern, familievern, domstolene og advokater svikter våre familier og det biologiske bånd uten å vise omsorg for hvordan disse barn og familier skal vokse opp i dagens samfunn. Dette får store konsekvenser. Hvis man fortsetter å overse barn og deres rettigheter til et liv som skal være styrket gjennom innlemmelse av barnekonvensjonen og Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK).
Barn og foreldre som opplever samlivsbrudd mister sine rettigheter til en rettferdig rettergang og prosess i det offentlige.
Vi ser at det er en stor svikt blant etatene som gir våre barn dårlige oppvekstvilkår, foreldre som må kjempe en kamp for eksistens i dagens samfunn. At barn mister foreldre, og foreldre får en ødelagt økonomi bare for å forsvare sine rettigheter, er ikke bra for dagens samfunn og får store konsekvenser for det videre liv.
Vi må stå bak rettighetene til våre barn og rettighetene de skulle ha hatt sammen med retten til det biologiske båndet
Del dette